شهید آوینی


جوسازي‎ امريكا بر ضد ايران‎

يك‎ كارشنـاس‎ معـروف‎ علـوم هـستـه‎ اي‎ ايتاليا از تلاش‎ امريكا براي‎ بـستـه‎ نشـدن‎ پرونـده‎‎ هـستـه اي‎ ايـران‎‎ در آژانـس‎ بيـن المللي‎‎ انرژي‎ اتمي خبر داد.

جورجو پرينتسي‎ گفت‎: با وجود همكاري‎ شفاف‎ ايران‎ با آژانس‎ در چندماه‎‎ گذشته و با وجود مـوضـع‎ مـثبـت‎ روسيه‎‎ و برخي‎‎ كشورهـاي‎ اروپـايـي دربـاره فعاليت‎ هاي‎‎ صلح‎ آميـز هـستـه‎ اي ايـران‎ , امريكا توانست‎ سران‎ گروه‎ 8 را براي‎ اتخاذ يك‎ موضع‎انتقادي‎ درباره‎ ايران‎ متقاعد كند.
پرينتسي‎ كه‎‎ مولف‎ چندين‎ جلد كتـاب‎ دربـاره فوائد استفاده‎‎ از انرژي‎‎ هسته اي اسـت‎ بـا تاكيد براين‎ كه‎‎ فعاليت‎ صلح‎ آميز هسته اي‎ حق‎ طبيعي‎ همه‎ كشورهاست‎ , افزود: جمهـوري‎ اسلامـي‎‎ ايـران‎ بـا ديپـلمـاسـي و رفتـاري‎ هوشمندانه‎‎‎ به جهانيـان‎‎ نشـان داد كـه بـا بهره‎‎ گيري‎‎‎ از انرژي هسته اي صلح‎ آميز مـي‎ خواهد در مسير توسعه‎ اقتصادي‎ گام‎ بردارد.

وي‎ همچنين‎ با اشاره‎‎‎ به بـرخـورد دوگـانـه امريكا گفت‎: متاسفانه‎ سران‎ امـريكـا بـا هركشوري‎ كه‎‎ دشمن‎‎ باشند, آن كشـور را بـه هربهانه‎‎‎ اي‎ كه شـده زيـرفشـار شـديـد مـي‎ گذارند امـا بـراي‎ نمـونـه‎‎ اسـرائيـل‎ كـه بزرگترين‎ فعاليت‎ هاي‎‎ هسته‎‎ اي را در منطقه انجام‎ مي‎ دهد به‎‎ علـت‎‎ آنكـه دوسـت عـزيـز امريكامحسوب‎ مي‎ شود نه‎ تنها مورد انتقـاد و سرزنش‎ امريكا قرار نمي‎ گيرد بلكه‎ حمايت‎ نيز مي‎ شود.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo