شهید آوینی


گذر زهره از مقابل خورشيد به پايان رسيد

 گذر سياره زهره از مقابل خورشيد كه در ساعت 49:9 دقيقه صبح آغاز شده بود، در ساعت 15:55 دقيقه بعد ازظهر پايان يافت.

زهره در ساعت 15 از لبه غربي خورشيد خارج شد. آخرين حركت سياره زهره از مقابل خورشيد 122 سال قبل صورت گرفته است و پس از گذشت بيش از يك سده امروز اولين بار اين پديده طبيعي با دوربين‌هاي فيلمبرداري ثبت شد. بنابراين گزارش، حركت بعدي زهره از مقابل خورشيد 105 سال بعد اتفاق خواهد افتاد كه در ايران قابل رويت نخواهد بود و مشاهده گذر زهره در ايران 270 سال ديگر ممكن خواهد بود.

بنابراين گزارش، تماس سوم زهره با خورشيد يعني تماس لبه خارجي زهره با لبه داخلي خورشيد - در ساعت 36:15 صورت گرفت و سايه سياره زهره پس از تماس چهارم - تماس لبه خارجي زهره با لبه خارجي خورشيد - از مقابل قرص خورشيد محو شد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo