شهید آوینی


گذر سياره زهره از مقابل خورشيد آغاز شد
سياره زهره از ساعت 9:56 دقيقه صبح امروز از لبه راست وارد قرص خورشيد شد.

آخرين حركت سياره زهره از مقابل خورشيد 122 سال قبل صورت گرفته است و پس از گذشت بيش از يك سده امروز اولين بار است كه مي‌توان اين پديده طبيعي را با دوربين‌هاي فيلمبرداري ثبت كرد.

حركت بعدي زهره از مقابل خورشيد 105 سال بعد اتفاق خواهد افتاد كه در ايران قابل رويت نخواهد بود و مشاهده گذر زهره در ايران 270 سال ديگر ممكن خواهد بود.
 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo