شهید آوینی


نظر تعدادی از مراجع معظم تقلید «آیا عبور زهره از برابر خورشید نماز آیات دارد؟»
عبور زهره از برابر خورشید از ساعاتی پیش آغاز شد. نظر تعدادی از مراجع معظم تقلید را درباره این پدیده و وجوب یا عدم وجوب نماز آیات می‌خوانیم.

حضرت آیة‌الله خامنه‌ای: نماز آیات ندارد.

حضرت آیة‌الله مكارم‌شیرازی: نماز آیات ندارد.

حضرت آیة‌الله تبریزی: نماز آیات ندارد.

حضرت آیة‌الله صانعی: نماز آیات ندارد.

حضرت آیة‌الله نوری‌همدانی: نماز آیات ندارد چون محسوس نیست.

حضرت آیة‌الله فاضل‌لنكرانی: نماز ندارد مگر اینكه عرفاً بگویند خورشید گرفته است و صدق خورشیدگرفتگی بشود و همچنین با چشم غیرمسلح هم دیده شود.

حضرت آیة‌الله وحیدخراسانی: اگر صدق خورشید گرفتگی می‌كند، نماز آیات دارد، البته باید به اندازه خواندن یك نماز آیات فرصت وجود داشته باشد وگرنه خواندن نماز آیات، احتیاط‌ واجب است.

حضرت آیة‌الله سید علی سیستانی: اگر در آن شهر یا منطقه‌ای كه هستید، قسمتی یا تمام خورشید سیاه شود و بگویند خورشید گرفته است، نماز آیات دارد.

 حضرت آیة‌الله صافی‌گلپایگانی: خواندن نماز آیات واجب است.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo