شهید آوینی


هشدارآیت ‎‎الله‎‎ سیستانی‎ به شورای‎ امنیت
آیت‎‎ الله‎‎ سیستانی‎ به شورای‎ امنیت سازمان‎‎ ملل‎ متحد درباره‎‎ استناد به قانـون اساسی‎ موقت‎ اداره‎‎ عراق‎ در قطعنامه جـدیـد هشدار داد.

آیـت‎ اللـه سیستانی‎ در بیانیه‎‎ ای‎ كه دیروز منتشر شـد تصریح‎ كرد: استناد به‎‎ قانون‎ مـوقـت‎ اداره عراق‎ در قطعنامه‎ جدید شورای‎ امنیت‎ با هدف‎ مشروعیت‎‎ دادن‎‎‎ به‎ این قانون صورت می‎گیـرد، در حالی‎ كه‎ بیشتر مردم‎ عراق‎ این‎‎ قـانــون را قبول‎ ندارند، و آن‎ را نامشـروع و غیـر قانونی‎‎ میدادند. وی‎ در این‎ بیانیه‎‎‎‎ با اشاره به وظیفه مجمع‎ ملی‎‎‎ انتقالی برای‎ تدوین‎‎ قانون اساسی عراق‎ تاكید كرد، قانون‎ اداره‎‎ موقت‎ عراق‎، كه در زمان‎‎ اشغال‎ و تحت‎ نفوذ مستقیم‎ اشغالگران، در شورایی‎ غیر منتخب‎ تدوین‎ شد محدودیت‎های‎ زیادی‎‎ را برای مجمع‎ ملی‎‎ انتقالی كــه‎ از اوایل‎‎ سال 2005میلادی‎ انتخاب‎ می‎شود، ایجاد كرده‎ است‎. اعضای‎‎ منتخـب‎ آمـریكـا در شـورای حكـومـت‎ انتقالی‎ عراق‎‎ كه‎‎ قانون‎اداره موقت‎ عراق را هشتم‎ ماه‎‎‎ مارس‎‎ گذشته تصویب‎ كردهاند، پس- ازتشكیل‎ دولت‎‎ موقت دراین‎ كشور به‎ كار خود پایان‎ می‎دهند. قانون‎ اداره‎‎ موقت‎ عراق‎ تـا دوره انـتقـال‎ قدرت‎ دراین‎ كشور، اواخر سـال‎ 2005 میـلادی‎ معتبر است‎‎‎، و تنها در صورت رای‎ مثبـت سـه‎ چهارم‎ از 275 نماینده‎ و اتفاق‎ نظر شـورای‎ ریاست‎ جمهوری‎ عراق‎ متشكل‎ از رییس‎ جمهور و دو معاون‎ و،ی‎ قابل‎ تغییر است‎. آیت‎ الله‎‎ سیستانی‎ به دلیل‎ اعطای‎ حـق‎ وتـو به‎‎ كردهای‎ عراق‎ در هنگام‎ همه پرسی‎ قانـون‎ اساسی‎ و تاكید نكـردن‎‎ بر اسـلام‎ به‎ عـنوان تنها منبع‎ قانون‎‎گذاری‎ درقانون اداره‎ موقت‎ عراق‎ با آن‎ مخالف‎ است‎.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo