شهید آوینی


نژادپرستی‎‎ انگلیسی ها در صدور روادید


لندن‎‎ ـ گروههای‎ طرفدار حقوق‎ سیاهپوستان و مخالفان‎ نژادپرستی‎ ، دولت‎ انگلیـس‎ را بـه‎ نژادپرستی‎ درصـدور روادیـد كـار مـتهـم‎ كردند.روزنـامـه ایندیپندنت‎‎ روزدوشنبه‎ نوشت :متقاضیان‎ كار كوتاه‎ مدت‎ تابستانی‎ در انگلیس‎ ،با برخورد تبعیض‎ آمیز دستگاههای‎ دولتی‎ مواجه اند.

به‎‎‎ نوشته ایـن‎ روزنـامـه ،درخـواسـت‎ متقاضیان‎‎ ملیتهای‎ نیجریه‎ ، پــاكســتــان ،بنگلادش‎ و كنیا ، به‎ سادگی‎‎‎ رد می شود ولی متقاضیان‎ سفید پوست‎ از دیگركشورهای‎ عـضـو جامعه‎‎ كشورهای‎ مشترك‎ المنافع‎ ، به راحتی‎ وارد انگلیس‎ می‎ شوند. ایندیپندنت‎ می‎ افزایـد : مـنتـقـدان‎ نژاد پرستی‎‎ ،مدعی اند رنـگ‎ پـوسـت‎ افـراد ،درتصمیم‎ گیری‎‎ های اداره‎ مهاجرت‎ انگلیـس‎ ،تاثیر دارد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo