شهید آوینی


نارضایتی مسلمانان انگلیس نسبت به افزایش اسلام ستیزی
 
 
روزنامه ایندپندنت صفحه ای را به اعلام نارضایتی مسلمانان نسبت به افزایش ادامه اسلام ستیزی و قضاوت ناعادلانه غربیها نسبت به جامعه مسلمانان اختصاص داده است.
دراین گزارش مسلمانان ازعدم تمایز میان اقلیت تروریست و گرایشهای افراطی با اكثریت جامعه مسلمانان و وخیم ترشدن جو دشمنی علیه مسلمانان ابراز نارضایتی ونگرانی نموده اند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo