شهید آوینی


تیم‎ دانشگاه‎ آزاد در مسابقات‎ روبوكاپ‎
‎ تیم‎ روباتیك‎ دانشگاه‎ آزاد اسلامی‎ واحد تهران‎‎ مركز برای‎ شركـت‎ در هـشتـمیـن مسابقات‎ روبوكاپ‎ جهان‎ در پرتغال‎ پذیرفتـه‎ شد.

تیـم‎ ای ایو تی‎‎ دانـشگـاه‎ آزاد اسـلامی واحــد تهران‎‎ مركز از میان 35 تیم‎ از دانشگاههای‎ سراسر جهان‎ مـقـام‎ نخست‎ را كسب‎ كرد. مسابقات‎ جهانی‎ روبوكـاپ‎ جهـان‎ هـمـه‎ ساله‎ بـا هدف‎ تقویت‎ علوم‎ رباتیك‎ و هوشمند مصنـوعی‎‎ برگزار می شود. در ایـن‎ دوره‎‎ از مسـابقــات‎ كــه در پرتغال‎ بـر گـزار می‎‎ شود تیـمهـایی از آلمـان‎‎ ، ژاپـن ، امریكا ، سوئد و پرتغال‎ حضور دارند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo