شهید آوینی


135 میلیارد ریال ‎خسارت‎ زلزله‎

زلزله‎‎ روز جمعه 135 میلیارد ریال‎ به‎ استان‎‎ مازندران خسارت‎ وارد كرد.
مســئول‎ ستـاد حوادث و سوانـح‎ پیـش‎ بینی‎ نشــده‎ استـان‎‎‎ مازندران با اعلام‎ این خبـر گـفـت‎: براثر این‎ زلزله‎ در شهرهای‎ چالوس‎، نوشهر، نور، آمل‎‎، بابل و تـنكـابـن‎ بـه‎ 3هـزار و 879واحدمسكونی‎‎200 ، واحد دامی و كشاورز،ی‎ همچنین‎‎ به‎ برخی‎‎ تـاسیسات‎ زیربنایی، ماشین آلات‎ كشـاورزی‎‎‎ و كـارگـاه‎ های تـولیـدی و لوازم‎ اولیـه‎ زنـدگی‎ ســاكنــان‎ مـنـاطق‎ روستایی‎ در غرب‎ مازندران‎ خسارت‎ وارد شد.
وی‎ گفت‎: تاكنون‎ هـزار امـدادگـر35 ، دستگاه‎ آمبولانس‎6 ، فـرونـد بـالگـرد، یـك‎ فروند هواپیمـا30 ، دسـتگـاه‎ مـاشیـن‎ آلات‎ سنگین‎‎25 ، دستگاه‎‎ خـودروی‎ نیمـه سنـگین، كمپرسی‎ و جرثقیل‎ و20 دستگاه‎ خـودروی‎ سبـك‎ كمك‎ دار برای‎ امداد و بازگشایی‎ راه‎‎ ها به مناطق‎ زلزله ‎‎‎زده اعزام‎ شده اند.
وی‎ همچنین‎‎ گفت‎: تاكنون 2437 تخـتــه‎ چــادر، هـزار تـختـه‎‎ پتـو1415 ، بسـتــه موادغذایی‎ شامل‎ برنج‎، قنـد و شكـر، چـای،‎ حبوبات‎، كـنســرو و مـواد شـویـنـده‎350 ، مترمربع‎ موكت‎ میان‎‎ آسیب‎ دیدگان از زلزلـه‎ توزیع‎ شده‎ است‎.
وی‎‎ همچنین‎ ازادامه‎ تلاش‎ برای امداد و نجات‎ به‎‎‎ زلزله زدگان‎ و بازگشایی‎ جاده ها در این‎ مناطق‎ خبر داد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo