شهید آوینی


موفقیت‎ 5 كودك‎ و نوجوان‎ ایرانی‎ درفنلاند‎
 تهران‎‎ ـ پنج‎ كودك‎ و نوجوان ایرانی‎ با بـه‎ تصویركشیدن‎‎ جلوه‎ هایی‎‎ اززندگی مردم‎ ایران ، نشان‎‎ ودیپلم‎های‎ افتخار یك‎ مسابقه‎ بیـن المللی‎‎ نقاشی را در فنلاند از آن‎ خود كردند.
دوازدهـمیـن‎ نمایشگاه‎ بین‎ المللی‎‎ نقاشی مـركـز هنـری‎ كودكان‎‎ و نوجوانان فنلاند ( های‎ وینكا) با موضوع زندگی‎ روزمره‎‎ ، علاوه بر این‎ پنـج‎ هنرمند 26 عضودیگر كانون‎ را نیز شایـستـه‎ دریافت‎‎ دیپلم‎ افتخار شناخت.
مریم‎ متوسلی‎ ونجمه‎‎ 10 و 11 ساله از بوشهر ، اسماعیل‎ كاظمی‎ و آسیه‎ شهنـواز11 ی‎ و12 ساله‎‎ اززاهدان‎ و بنت‎ الهدی‎‎ نادر14 ی ساله از فارس‎ برگزیدگان‎‎‎ این رقابـت‎ هنـری‎ بیـن المللی‎ هستند.
12 هزاراثر نقاشی‎ كودكان‎‎ جهان از 74 كشور به‎‎‎‎ مسابقه بین‎ المللی‎ فنلانـد راه یـافتـه بود كه‎ از این‎‎ میان 1080 اثـر در مـجمـوع شایسته‎‎ دریافت‎ نشان‎ ودیپلم‎ افتخار شناخته شد.
نقاشی‎‎ این‎‎ پنج‎ كودك‎ ونوجوان ایرانی جلـوه‎ هایی‎‎ از جشن‎ و پایكوبی عشایربه‎‎ شیوه چـوب‎ بازی،‎‎ زیارت‎ ، اجرای موسیقی‎‎ سنتی ، قالی‎‎ بافی و گله‎ داری‎ را درمیان‎‎ ایرانیان به‎‎ تصویر كشیده است‎.
كانون‎‎‎ پرورش‎ فكری‎ كودكان و نوجوانـان 205 اثر اعضای‎ خود را دراین‎ مسابقه‎‎ شركت‎ داده بود.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo