شهید آوینی


اخراج‎ دختر مسلمان ‎از مدرسه‎‎ به علت‎ حجاب‎
 لندن‎‎ ـ یك‎ دختر مسلمان انگلیسی‎ بـه‎ علـت‎ پوشش‎ اسلامی‎ از مدرسه‎ اخراج‎ شد.

پرونده‎‎‎ "شبینـه بیگــم‎" كــه ســال‎ 2002 میــلادی‎ از دبیــرستــانی‎ در منــطقــه‎ "لوتن‎" انگلیس‎ اخـراج‎ شد، در دادگاهی‎ در این‎ منطقه‎ در حال‎ بررسی‎ است‎. در این‎‎‎‎ جلسه‎ وكیل‎ این دختر مسلمان مسئولان مدرسه‎‎ را متهم‎ كرد كه بانقض‎ حق‎ برخورداری‎ شبینه‎ از تحصیل‎ و آزادی‎‎ انتخاب‎‎ مذهـب، وی را خانه‎ نشین‎‎ كردند و این اقدام‎ بـر خـلاف‎ مقررات‎‎ وزارت آموزش‎‎ و پرورش انگلیس‎ و كنوانسیون‎ حقوق‎ بشر اروپایی‎ است‎.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo