شهید آوینی
 
ادامه‎‎ درگيري‎‎ درمقبره وادي السلام‎ نجف‎
بغدادـ درگيري‎‎ ميان‎ نيروهاي آمريكـايـي‎ و نيروهاي‎‎ مردمي‎ در مقبره‎ وادي السـلام‎ نجـف‎ همچنان‎ ادامه‎ دارد.

به‎‎‎ گزارش‎ شبكه تلويزيوني‎ العربيه, نيروهاي‎ آمريكايي‎ در ورودي‎‎‎ هاي مقبره‎ وادي السلام‎ مستقر هسـتنـد و درگيـري‎‎ هـاي شديد آنان‎ با نيروهاي‎ مردمـي‎ ادامـه‎ دارد.
درگيري‎‎ هاي نجف‎ پس‎ از گذشـت‎‎ دو سـاعـت از درگيريهاي‎‎ كوفه‎ روي داد. نيروهاي‎‎ آمريكايي‎ با استقرار بـر روي پـل‎ كوفه‎‎ مناطق‎ اطراف‎‎ مسجد كوفه را هدف قـرار داده‎ بودند.
به‎‎ گـزارش‎ منـابع‎ خبـري،‎ براثر حـمـلـه هلـي‎‎‎ كوپترهاي‎ آپاچي اشغالگران‎ آمريكايـي چنـد خانه‎‎ تخريـب‎ شـده و هنـوز از تعـداد كـشته‎‎ و زخمي‎ ها خبري‎ منتشر نشده است‎.
همچنين‎ براثر انفجار نارنجك‎‎ در نزديكي‎ يك نيروي‎ گشت‎ زني‎ ارتش‎ انگليس‎ درمـركـز شهـر جنوبي‎‎‎ عماره‎ 3 عراقي زخمي شدند. شهر عماره‎‎ صحنه درگيـري‎‎هـاي خـونيـن‎‎ بيـن نيروهاي‎‎ انگليس‎ ونيروهاي مردمي‎ بوده ‎است‎

 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo