شهید آوینی
 
پایان‎ جشنواره‎ نواهای‎ حماسی‎ دفاع مقدس‎
هفتمین جشنواره‎ نـواهـای‎ حمـاسی‎ دفاع مقدس‎ با معرفی‎ نفرات‎ و گروههای‎ برتر در شیراز به‎ كار خود پایان‎ داد .

در ایـن‎ جشنواره‎ در بخش‎ تك‎ نوازان‎‎ برتر سید محسـن نهانی‎‎‎ ، تسیروان‎ منصوبی ، علی احـمـد، ي‎ علی‎‎ صمیمی از كرمانشاه‎ ، بهرام‎ فـرهـادی‎ نیا از تربـت‎ جام‎‎، فرهاد صنفی‎ از خرمآباد علی‎‎ رضایی از كاشمر ، فرامرز میـریـان‎ از سـرپـل‎ ذهـاب‎ ، مجتبی‎‎ شیخ‎ ابویی از بوشهر و آقاجان‎ آقایی‎‎ از گروه‎‎ حركـات‎ رزمی بـه عنوان‎ نفرات‎ برتـر معرفی‎ شدند.

در بخش‎ تك‎ خوانی‎‎‎ مـوسیقی محـلی مـحمـدرضـا جـدیـری‎ از تبـریـز ، طواقــع‎ سعـادتی‎ از بندرتــركمــن‎‎ بــه‎ عـنــوان نفـرات‎ اول‎ و دوم‎ شناخته‎ شـدنـد و دیـدار محمود و موسی‎‎الـرضـا ولی نژاد مشتـرك‎ بـه‎ مقام‎‎ سوم دست‎ یافتند.
در بخش‎ گروههای‎ برتر موسیقی‎‎ سـنتی گـروه‎‎‎‎ آواز و گروه اندیشه از كرمـانـشـاه انـتخـاب‎ شدند .

در بخش‎ گروههای‎ برتر موسیقی‎‎ مـحلی گـروه‎‎ مقام‎ چئلا از بنـدر تـركمـن‎ ، گـروه جـوان‎‎ شروان و گروه‎ كتل‎‎ تبریز اول تا سوم‎ شدنـد و در بخش‎ نوحه‎ ، هیــات‎ داوران‎ 12 نفـر از نوجوانان‎‎ و جوانان را انـتـخــاب‎ كـردنـد و علی‎اكبری‎ به‎‎ عنوان‎‎ بهترین نوحه خوان‎‎ جوان معرفی‎ شد .
همچنیـن‎‎‎ هیـات‎ داوران از مــداحــان شیـراز شیرعلی‎‎ سلطانی ، كـاظم‎ محـمـدي‎ ،حسین‎ محسنی‎ زاده‎ ، اكبر شریعـت‎ و سیـروس‎ میثم‎ تجلیل‎ كرد.

 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo