شهید آوینی
 
   هشدار واتیكان به زنان در مورد مردان مسلمان
واتیكان در اقدامی بی سابقه از طریق منتشر كردن یك سند رسمی در روز جمعه از جمله با استناد به اینكه "در خانواده های مسلمان زنان از كمترین حمایت برخوردارند"  زنان كاتولیك  را از ازدواج با مردان مسلمان برحذار داشته است.

به اعلام واتیكان تجربه های تلخی در مورد ازدواج با مردان مسلمان وجود دارد و به همین دلیل واتیكان باید عواقب ازدواج با مردان مسلمان را به زنان كاتولیك گوشزد نماید. واتیكان در همین سند به مسلمانان توصیه كرده است كه به حقوق بشر، حقوق فردی انسانها و دمكراسی احترام بگذارند. همچنین به گروههای كاتولیك اجازه داده شد تا به مسلمانان تفهیم كنند كه كدام بخش از معیارهای مذهب اسلام قابل قبول نخواهد بود. "برادارن و خواهران مسلمان باید آگاهی یابند كه دستیابی به آزادیهای اساسی، حقوق غیر قابل تجاوز فردی، برابری زنان و مردان و دیگر اصول دمكراسی، قابل گذشت نیستند".

همچنین از جانب پاپ به جوامع توصیه شده كه "مهاجرین را با آغوش باز و همدردی پذیرا باشند. بر بیگانه ستیزی و نژادپرستی میبایست پیروز شد". در این سند همچنین به كلیساها توصیه شده كه مراكز مذهبی خود را در اختیار غیر مسیحیان نگذارند كه اشاره به درخواست اخیر مسلمانان است كه خواستار نمازخواندن در كلیسایی بزرگ در اسپانیا بودند كه به عقیده آنان در طول استیلای مسلمانان در اسپانیا برای مدتی تبدیل به مسجد شده است.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo