شهید آوینی
 
  جشنواره‎ نواهای‎ حماسی‎ دفاع مقدس‎ آغاز شد

جشنواره‎ نواهای‎ حماسی‎ دفاع مقـدس‎ با 35 اثر هنری‎ موسیقی‎ در شیراز آغاز شد. در بخش نـوحـه این‎ جشنواره‎‎ پنـج‎ شـنبـه، 21 جوان‎‎ و نوجوان اجرای‎ برنامه‎‎ و نوحه سرایی‎ كردند.

در بخش‎ موسیقی‎‎ نیز گروههای‎ اوغلان‎ بخشی ، سرونـاز ، فلـك‎‎ الافـلاك ، بـاسیـدون‎ ، المهدی‎‎‎ نیـروی هـوایی‎ ارتـش‎ ، دهكرد، ی اندیشه‎ ، كتل‎ ، نیروی‎ مقـاومـت‎ بـسیـج‎ ، ابیدر، سلوك‎ و آوا برنامه‎ هایی‎ را اجـرا كردند. جشنواره‎ نواهای‎ حماسی‎ دفاع مقدس‎ تـا سـوم‎ خرداد ادامه‎ دارد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo