شهید آوینی
 
 دلایل انتشار تصاویر شکنجه عراقیها در زندان ابوغریب 
ملتهای جهان بخوبی می دانند که تبلیغات غربیها علیه هیتلر بسیار پر حجم بوده و آنان با فیلم ، کتاب ، مقاله و هر وسیله ارتباطی دیگر ، از او چهره ای ضد انسان ساخته اند

این در حالی است که هیتلر یک غربی بود !! و طرفدار دمکراسی غربی و بمانند جورج بوش خود را موظف به آزاد سازی انسانها می دانست
و تنها اشکالش این بود که علیه صهیونیستها بود !!
اینک آقای بوش دستور داده است تا این عکسها منتشر شود و چون حامی اسرائیل است پس همه کارهایش درست است !!او از این انتشار حداقل دو بهره را میبرد

اول آنکه به عراقیها بفهماند برای برقراری دمکراسی به جان و مال و ناموسشان رحم نخواهد کرد !! پس بفهمند و سر عقل بیایند و در برابر بت غرب سجده کنند !!
این صدامی کردن صحنه عراق و پیروی از هیتلر برای پیروزی است
ثانیا : با محاکمه صوری سربازان نشان دهد که دمکراسی حاکم است و مجرمین را به مجازات می رساند !! آنهم حد اکثر یکسال با حقوق و مزایای انسانی

 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo