شهید آوینی
 
اجتماع معترضان‎ در مقابل‎ سفارت‎ انگلیس‎ 

شماری ‎از راهپیمـایـان در مقـابـل‎ سفارت‎ انگلیس‎ تجمع‎ كردند و بـا نیـروهـای‎ انتظامی‎ مستقر در محل‎ درگیر شدند.

این‎ تعداد از راهپیمایان‎ با شعارهای‎ مرگ‎ برامریكا و مرگ‎ بر انگلیس‎ و با سردادن‎ فریاد های‎ یـا حسین‎‎, یاحسین صـف‎ نیـروهـای‎ انتـظامی‎ در مقابل‎ سفارت‎ انگلیس‎ را شكافتند.

راهپیمایان‎ كه‎‎ قصد داشتند خود را به دیوار سفارت‎ انگلیس‎ برسانند با نیـروهـای‎ انتظامی‎ درگیر شدند . در این‎ درگیری‎ سه‎ نارنجك‎ صوتی‎ دسـت‎ ساز به‎ دیـوار سفـارت‎ انگـلیـس‎ در تهـران‎ اصابت‎ كرد. تعداد نیروهای‎ انتظامی‎ مستقر در اطراف‎ سفارت‎ انگلیس‎ نیز در حال‎ افزایش‎ است‎.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo