شهید آوینی
 
راهپیمایی‎‎ ضد امریكایی مردم‎ تهران‎ دراعتراض‎ به‎ هتك‎ حرمت‎‎‎ عتبات عالیات عراق 


راهپیمایی‎‎ ضد امریكایی مردم‎ غیور تهران‎ دراعتراض‎ به‎ هتك‎ حرمت‎‎‎ عتبات عالیات عراق‎ امروز چهارشنبه‎ برگزار شد.
هـزاران‎ نفر از مردم‎‎ تهران‎‎ هماكنون در حال‎حركت‎ به‎ سوی‎‎‎ مبادی آغاز راهپیمایی‎ ضداشغالگـری در عـراق‎ هسـتنـد تـا در اعتـراض‎ بـه‎ اقـدام‎ گستاخانه‎ امریكا و انگلیس‎ در هتـك‎ حـرمـت‎ شهرهای‎‎ مقدس‎ كربلا و نجـف‎ از مـسیـرهـای 4 گانه‎‎ منتهی‎ به میدان‎ انقلاب‎ تظاهرات‎ كنند.
دهها خبرنگار، تصویربـردار، عكـاس‎ و دیگر نمایندگان‎ رسانه‎های‎ مختلـف‎ داخلی‎ و خارجی‎‎ در مسیرهای‎ منتهی به‎ میـدان‎ انقـلاب‎ تهران‎ مستقر شده‎‎اند تا جلوههای‎ حضور مردم‎ انقلابی‎‎ تهران‎ در راهپیمایی ضداشغالگری‎ را ثبت‎ كنند.
مدعیان‎ حقوق‎ بشـر و دمـوكـراسی‎ بـه‎ سركردگی‎ امریكا در ادامه‎ جنایـات‎ خـود در عراق‎ چند روز گذشته‎‎ به حریم‎ مقدس‎ شهرهـای‎ نجف‎ و كربلا تعرض‎ كردند و شمـار زیـادی‎ از زنان‎‎‎‎، مردان و زائراناین بارگاههای‎ملكوتی‎ را به‎ خاك‎ و خون‎ كشیدند.
راهپیمایی‎‎ مشـابهی نیـز امـروز در شهرهای‎ مقدس‎ قم‎ و مشهد برگزار می‎ شود.
همچنین‎‎ مردم‎ ایران اسلامی‎ در سـراسـر كشور در راهپیمایی‎ ضداشغالگری‎ روز جـمعـه‎ این‎ هفته‎‎ پس‎ از اقامه نماز شركت‎ خواهند كرد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo