شهید آوینی
 
اعزام‎ 3000 نیروی جدید انگلیس‎ به‎ عراق‎!
انگلیس‎ پیش‎ از انـتقـال‎ قـدرت‎ بـه‎ عراقیها3000 ، نیروی‎‎ جدید برای بـرقـراری نظم‎‎ در این‎ كشور اعزام میكند. .

به‎‎‎ گزارش‎ خبرگزاری فرانسه، روزنامه تایمز بااعلام‎ این‎ خبر، نوشت‎‎: نخست وزیر انگلیس‎- كه‎‎ در میان‎ حزب‎ خود بیـش‎‎ از پیـش دربـاره مساله‎‎ عراق‎ باانتقاد روبرو شدهاست‎، اعزام‎ این‎ نیروها را از راهبردهای‎ انگلیس‎ برای سرعت‎دادن‎‎ به‎ آموزش‎‎ نظامیان عراقی، پیش از به‎ دست‎‎ گرفتن‎‎ قـدرت در 30 ژوئن 10 تیـر دانست‎ و تاكید كرد: نیروهای انگلیسی را تا پایان‎ كار در عراق‎ حفظ خواهـد كـرد، و تسلیم‎ انتقادها درمورد عراق‎ نخواهد شد. از سوی دیگر وزارت‎ دفاع انگلیس‎ اعلام‎ كرد: هیچ‎ تصمیم‎‎ قطعی‎ برای‎ اعزام نیروهای اضافی به‎‎ عراق‎ اتخاذ نشـده است‎.

سخنگوی وزارت‎ دفاع انگیس‎ در واكنش‎ بــه‎ گزارش‎ روزنامه‎ تایمـز بـا رد ادعـای ایـن‎ روزنامه‎‎ گفت‎: ما هنوز در این‎ باره تغییـر موضع‎ نداده ‎ایم‎، و با شركـای خـود در حـال‎ گفتگو هستیم‎، اما هنوز تصمیمی دراین‎ باره‎ نگرفته‎ایم‎. انگلیس‎ پیشتـر 7900 نیـرو در جنـوب‎ عـراق‎ مستقر كرده‎ است‎. براساس‎ این‎‎ گزارش‎ پنتاگـون3600 ، نیـروی نظامی‎ خودرا از كره‎‎ جنوبی خارج‎ كرده است‎، تا به‎ عراق‎ اعزام‎ كند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo