شهید آوینی

 
یك موسسه یهودی، جلد دوم قرآن را چاپ كرد!

یك موسسه یهودی در جدیدترین اقدام ضدّ اسلامی خود، قرآن جدید خود را منتشر كرد!
به گزارش روزنامه الوطن چاپ عربستان، موسسه یهودی «یدلاحیم» مدعی شده است با چاپ قرآن جدید در 222 صفحه قصد دارد تفكرات مسموم در جامعه اسلامی را از میان بردارد!


 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo