شهید آوینی
 
رامسفلد دستور شكنجه‎ ها را صادر كرد

هفته ‎‎نامه نیویوركر چاپ‎ آمریكـا فاش‎ كرد: شكنجه‎ و آزار زندانیان‎ عراقی‎ با تصمیم‎‎ مستقیم وزیردفاع آمریكا بود.
 

هفته ‎‎نامه نیویوركر چاپ‎ آمریكـا فاش‎ كرد: شكنجه‎ و آزار زندانیان‎ عراقی‎ با تصمیم‎‎ مستقیم وزیردفاع آمریكا بود.
به‎‎‎‎ گزارش‎ خبرگزاری‎ فرانسه, این‎ هفته نامـه به‎ نقل‎ از افسران‎ اطلاعاتی‎‎ آمریكایی نوشـت‎: در دستوری‎ به‎ ماموران‎ بازجویی‎ اعـلام‎ شـد برای‎‎ گرفتن‎ اطلاعات‎‎ هرفردی را كه‎ لازم‎ اسـت دستگیركنید و هركاری‎ كه ‎می‎ خواهید با آنهـا انجام‎ دهید.

این‎‎ تصمیم‎ را معاون اطلاعاتی‎ وزیـر دفـاع آمریكا گرفته‎‎ كرده بود و دونالد رامسفلـد وزیر دفاع وریچارد مایرز رئیس‎ ستادمشتـرك‎ ارتش‎ آمریكا آن‎ را ابلاغ كردند.


 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo