شهید آوینیکشمکش بر سر قانون منع حجاب در اروپا ‎ 
استفاده از حجاب در يکي از مدارس اتريش ممنوع اعلام شد

يک دانش آموز محجبه اتريشي از رعايت حجاب منع و از مدرسه اخراج شد .به نقل از خبرگزاري اتريش ، بدنبال استفاده يکي از دانش آموزان يکي از مدارس شهر لينزر مقامات اين مدرسه  بکار گيري حجاب را ممنوع اعلام کردند .

بر اساس گزارشهاي رسيده" فريتزانزن هوفر" از مقامات مسئول اين شهربا انتقاد ازاين اقدام خاطر نشان کرد : اتخاذ چنين تصميماتي به هيچ وجه صحيح نبوده و بايد از صدور اين فرامين جلوگيري بعمل آورد .  وي در ادامه تصريح کرد : تلاش ما بر اين است تا طي نشستي اين نوجوان محجبه را به مدرسه بازگردانيم .
 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo