شهید آوینیپرده‎ برداری‎ از لوح‎ جانبازان‎ شیمیایی در مقابل سفارت آلمان‎‎
پـرده‎ بـرداری‎ از لـوح‎ یـادبــود جانبازان‎ شیمیایی‎ 8 سال‎‎ دفاع مقدس‎ درمقابل مقابل‎ سفارت‎ آلمان‎‎ در تهران برگزار شد .

در این‎ مراسـم‎ كه‎ رئیس‎ شورای‎ اسلامی‎‎ شهر تهران‎ و جمعی از جانبازان‎ شیمیایی‎ حضور داشـتنـد ، شـركـت‎ كنندگان‎‎ با سردادن شعارهای‎ مرگ‎ بر آمریكا ، مرگ‎ بر اسراییل‎ و هیهـات‎ مـن‎ الـذلـه‎، انزجار خود را از حمایتهای‎ غـرب‎ از رژیـم‎ صدام‎ در تجهیز عراق‎ به‎ سلاحهای‎ كشتار جمعی‎ اعلام‎ كردند .

روی‎ لوح‎ یاد بود جـانبـازان‎ شیـمیـایی‎ نوشته‎‎ شده است‎‎ : برای‎ ملـت ایـران‎ ، نـام‎ دولت‎ آلمان‎ یادآور فـاجعـه‎ بـزرگ‎ كشـتـار شیمیایی‎‎‎ در جنگ‎ تحمیلی رژیم‎ بـعثی عـراق‎ برضد ایران‎ است‎ . دولت‎‎ وقت آلمان‎‎ سلاح‎ شیمیـایی‎ و فـن آوری‎ تولید آن‎ را به‎‎ رژیم‎‎ صدام هدیـه كـرد تـا مسلمانان‎‎ ایران و عراق‎ (حلبچه‎) قـربـانی‎ شوند . مردم‎ ایران‎ كه‎‎ هنوز نظاره گر شهادت‎ پی‎ در پی‎‎ فرزندان‎ جانباز شیمیایی خویشند ، هرگز مشاركت‎‎ و نقش‎ اساسی‎ دولت آلمان‎‎ را در این جنایت‎ از یادنخواهند برد.

همچنین در مراسمی كه پیش از پرده برداری لوح یادبود دربرابر سفارت آلمان برگزار شد ، جانبازان جنگ تحمیلی با نصب عكس ها و پارچه نوشته هایی در كنار این لوح ، ضمن محكومیت نصب لوح میكونوس در آلمان، فروش و ارسال سلاحهای شیمیایی آلمان به رژیم مخلوع عراق را محكوم كردند و خواستار معرفی ومحاكمه عاملان فروش این سلاحها در دادگاه صالح بین المللی شدند .

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo