شهید آوینی‎ انتقال‎ پيكر شهید ابراهيمي‎ به‎ ايران‎
 پيكر شهيد ابراهيمي‎ پژوهـشگـر ايراني‎‎ در گويان‎‎ به‎ تهران منتقل‎ مي شود. حـجـت‎ الاسلام‎ محمد حسن‎ ابراهيمي‎ پژوهشگر و مديـر كالج‎ بين‎‎ المللي‎‎ مطالعات‎ اسلامي گويـان كه‎ دوم‎ آوريـل‎ دو فـرد مـسلـح‎ در ايـن‎ كشـور آمريكاي‎‎ جنوبي‎ ربوده‎‎ وي را ربـودنـد، بـه دست‎‎ آنان‎ به‎ شهادت رسيد.

پيكر وي‎ كه‎‎‎‎ سـه شـنبـه هفته پيـش‎ در 70 كيلومتـري‎ جنـوب‎ جـرج‎ تـاون‎ پـايتـخـت‎ گـويـان‎‎ پيدا شد, روز جـمعـه‎‎ بـه تـهـران منتقل‎ مي‎ شود.
همچنين‎‎ دولت‎ گويان براي‎ نـوزاد چنـد روزه‎‎‎‎ ابراهيمي‎ گذرنامه صادر كرده است‎ كـه همـراه‎ مـادرش‎ و دو نفر ديگـر از افــراد خـانـواده‎‎‎ اوايل‎ هفته آينده راهي‎ تـهـران‎ مي‎ شوند.

حجت‎ الاسلام‎ ابراهيمي‎ درس‎ خارج‎ فقه‎ را بـه‎‎ پايان‎ رسانده و در مقطع‎ كارشنــاســي‎ ارشد حقوق‎ بين‎ الملل‎‎ فارغ التحصيل شده‎ بود.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo