شهید آوینیيك‎ روز تا پايان‎ كار نمايشگاه‎ كتاب‎
 مراسم‎ پاياني‎ هفدهمين نمايشـگـاه‎ بين‎‎ المللي‎ كتاب‎ تهران روز پنـجشـنبـه‎ 24 ارديبهشت‎ با حضورمعاون‎ اول‎ رئيس‎ جـمهور و وزير فرهنگ‎ و ارشاد اسلامي‎‎ برگزار مي شود.

ايـن‎ نمايشگاه‎ در مدت‎ 11 روز برگزاري‎ ميـزبـان‎ بيش‎ از 2 هزار و 174 ناشر ايراني‎ بـا 131 هزار و 366 عنوان‎ كتاب‎ بود.

همچنين‎‎ در اين نمايشگـاه‎ 130 نـاشـر كتاب‎ هاي‎ الكترونيكي‎ با 400 عنوان‎ محصـول‎ الكترونيكي‎ و هزار و 200 ناشر از 46 كشور جهان‎‎ با 42 هزار عنوان كتاب‎ حضور يافتند.

علاقه‎ منـدان‎ بـراي‎ حضـور در مـراسـم‎ پاياني‎‎ مي توانند ساعت‎ 18 فردا درسـالــن‎ شماره‎‎ يك‎ نمايشگاه كتاب‎ در محل‎ دائم‎ نمايشگاههاي‎ بين‎‎ المللي‎ تهران حضور يابند.
 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo