شهید آوینیدر گيريهـای خونین در شهـر مقـدس‎ كـربـلا
شبكه‎‎‎ تلويزيوني‎ العربيه از كشته شدن‎ 25 تن‎‎ از اعضاي‎‎ سپاه‎ مهدي در شهر کربلا خبر داد.

شبكه‎‎ تلويزيوني‎ العالم‎‎ هم از كشـتـه شدن‎‎ 9 عراقي‎‎ و زخمي شدن 7 نفر ديگر خـبـر داد. اين‎‎ شبكه‎ افزود: دو تن از زخمي‎‎ ها ايراني هستند.

در پي‎ درگيري‎‎ هاي كـه‎ از ديـشــب‎ در كـربـلا آغـاز شـده‎‎ اسـت‎ ، دههـا دسـتگـاه تـانـك‎ امريكايي‎ به‎ حرم‎‎ امام حسيـن‎ ( ع ) نـزديـك‎ شده‎ اند. درگيـري‎‎ هـاي پراكنده‎ ميان‎‎ معترضـان عراقـي‎‎‎ و نـظاميـان‎ امريكايي در منطقه‎ حي السعديه‎‎ ادامه دارد و تانك‎ هاي‎ امريكايـي‎ در چهار راه‎‎‎ منـتهـي‎ به باب‎ الـقبـلـه در نزديكـي‎ حـرم‎‎ حضــرت‎ امــام حسـيـن‎ ( ع ) مستقرند.

‌خبرنگار الجزيره ازشهرنجف گزارش داد: ديشب به هنگام عقب نشيني تانكها ازاين شهر درگيريهاي سنگيني بين هواداران مقتدي صدرموسوم به جيش المهدي و نيروهاي ارتش آمريكا صورت گرفت.
خبرنگار الجزيره مي گويد: پس ازاينكه خبررسيد كه طرفداران مقتدي صدر شماري از مراكز پليس در منطقه السهله درمجاورت شهر كوفه را تحت كنترل خود درآوردند، تانكهاي آمريكايي ازهمين منطقه  به سوي شهر نجف پيشروي كردند.
شاهدان مي گويند: صداي چند انفجارمهيب وتيراندازي دراين منطقه شنيده شد و شدت انفجارها به حدي شديد بود كه صداي آن درشهر نجف هم شنيده شد.
همچنین خبرنگارالجزيره ازشهركربلا گزارش داد: مركزدرگيريها ميان نيروهاي طرفدارصدرو نيروهاي اشغالگر آمريكايي دراطراف يكي از مساجد تخريب شده  بود.
وي گفت: اين درگيريها به منطقه العباسيه و الخيم (خيمه گاه) درنزديكي حرمين امام حضرت اباعبدالله حسين( ع ) و ابوالفضل العباس (ع) نيزكشيده شد.
بنابرگزارش الجزيره ، دراين درگيريها دستكم 25 نفر از طرفداران مقتدي صدر كشته و شماري ديگر نيز مجروح شدند.
برخي گزارشها حاكيست نيروهاي آمريكايي درحمله به شهر كربلا و العباسيه و المخيم ازارتش جديد عراق و نيروهاي لهستاني استفاده كردند و مبادل آتش بيشتر ميان آنها صورت گرفته است.
براساس آخرين اخباردريافتي ازشهر صدر، زد و خورد ميان نيروهاي آمريكايي بازهم با هواداران مقتدي صدر ونيروهاي گشتي آمريكايي صورت گرفت .
به گفته شاهدان عيني ، نيروهاي طرفدارصدر پس از يك مبادله آتش سنگين با نيروهاي آمريكايي وفرارآنها ازاين درگيريها توانستند دودستگاه خودروآنها را به غنيمت بگيرند.
نيروهاي ارتش المهدي پس از به غنيمت گرفتن اين دوخودرو نيروهاي آمريكايي، آن را به آتش كشيدند و همزمان نيروهاي آمريكايي اقدام به تقويت نيرو در اين شهر كردند.


 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo