شهید آوینیمراسم‎‎‎ بزرگداشت‎ حكیم ابوالقاسم فردوسی‎ 
به‎ مناسبت‎ فرارسیدن سالروز شاعـر حماسی‎‎ حكیم‎‎‎ ابوالقـاسـم فـردوسی مـراسـم بزرگداشت‎‎ آن‎ ادیب‎ 24 اردیبهشت برگزار می‎ شود.
ایـن‎ مراسـم‎ بـه‎ منظور تـرویـج‎ فـرهـنـگ‎ و ادب‎ فارسی‎‎ ، آشنایی نسل‎ جـوان‎‎ بـا بـزرگــان ادبیـات‎ ایـران‎ و ارزشگذاری‎ فرهنگی‎ بــه‎ منـاسبـتهـای‎ ملی‎‎ برگزار میشود.
این‎‎ مراسم‎ بـا حضـور استـادان شعــر و ادب‎ ایران‎‎ و با اجرای‎ برنامه‎ هایی‎ همچون نقالی‎‎‎ ، شاهنامـه‎ خـوانی و سـخنــرانی استـادان‎ در مـركـز مشـاركـت هـای‎ مـردمی‎ شهـرداری‎ منطقـه‎ 6 برگزار خواهد شد .

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo