شهید آوینیدیدار رهبر معظم‎ انقلاب‎ اسلامی از نمایشگاه بین المللی کتاب
رهبر معظم‎ انقلاب‎ اسلامی‎ صبح‎ روز سه‎‎ شنبه بدون‎ اطلاع قبلی‎ بـا حضـور در نمایشگاه‎‎ بین‎ المللی‎‎ كتاب‎، سه ساعت ‎از برخی غرفه‎‎ های‎ این‎ نمایشگاه بازدید كردند.

حضرت‎‎ آیـت اللـه‎‎‎ خامنـه ای‎ بـه هـنگـام‎ بـازدیـد از غـرفـه‎ هـای‎ كتاب‎ ضمن‎‎ گفتگو با نـاشــران از نزدیك‎ در وضعیت‎ نشر كتاب‎ قرار گرفتند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo