شهید آوینیتبعیض‎ نژادی‎ در مدارس‎ امریكا 

تفـكیـك‎ نـژادی‎ دانـش‎ آمـوزان همچنان‎ در مدارس‎ امریكا اعمال‎ می‎ شود. روزنامه‎ گاردین‎‎ با درج‎ این خبر نوشت‎ ، مدارس‎ امریكایی‎‎ در می 1954 موظف‎ شدند بـه‎ دانش‎ آموزان‎ سیاه‎ پوست‎‎ و سفید پوست باهـم‎ آموزش‎ دهند .اما با گذشت‎ 50 سال‎ ازاین‎ تاریخ‎ ، تفكیك‎ نژادی‎ دانش‎ آمـوزان‎‎ همـچنـان در برخی‎‎ مدارس‎ امریكا اعمال‎ می شود.این‎‎ روزنامه‎‎ به خاطرات‎ دوران تحـصیـل‎ پـر مشقت‎‎ یكی‎ ازاستادان‎ سیاه‎‎ پوست دانشكده ای‎ در آتلانتا اشاره‎ كرد و نوشت‎، با وجود دستوری‎ كه‎ در می‎ 1954 صادر شد تقریبا مدارس‎ كـار تفكیك‎ نژادی‎ دانش‎ آموزان‎ را باردیگر آغاز كرده‎ اند.دانش‎ آموزان‎ سیاه‎‎ پوست‎‎ و سفید پـوسـت بـه ندرت‎ دریك‎ كلاس‎ گنجانده‎ می‎شوند و جدااز هم‎ غذا می‎ خورند. 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo