شهید آوینی آغاز به كار نخستین كتابخانه دیجیتالى ایران

موسسه تحقیقات بین المللى تهران، نخستین كتابخانه دیجیتالى ایران را در حوزه كتاب ها، مقالات و تحلیل هاى تخصصى رشته «روابط بین الملل» راه اندازى كرد.

معاونت سیستم اطلاعات موسسه تحقیقات بین المللى تهران گفت: براى ساخت این كتابخانه نخست از اطلاعات عام كتابدارى مانند استفاده از سیستم «كنگره» یا «دیویى» و نیز از سیستم اصطلاح نامه ها، در زمینه طبقه بندى اطلاعات استفاده كردیم. علیمحمدى، با اشاره به اینكه ساخت این كتابخانه سه سال به طول انجامیده است، گفت: ما سعى كردیم در موسسه تهران یك اصطلاح نامه تخصصى درباره امور بین الملل تشكیل دهیم و در قالب سلسله مراتب، موضوعات مختلف را ارائه دهیم و اطلاعات را در این قالب ذخیره كنیم.
وى درباره علت نامگذارى خاص كتابخانه، كه عنوان كتابخانه دیجیتالى «دید» بر آن نهاده شده است، گفت: در ابتداى كار روى این طرح، به دنبال نامى بودیم كه نشانگر اهداف ما نیز باشد و به عبارتى چون محصول كار ما به محققین «دید» تازه اى مى بخشد و نیز نشانگر عبارت كتابخانه دیجیتالى روابط بین الملل بود، این نام را برگزیدیم.
وى درباره محتویات این كتابخانه گفت: موسسه تهران از آنجیى كه یك موسسه تحقیقاتى در امور بین الملل است، بنابراین تمامى اطلاعات وارد شده و ذخیره شده در آن مربوط به امور بین الملل، روابط كشورهاى مختلف و مسائلى مانند امنیت ملى جمهورى اسلامى است.
با مراجعه به صفحه اصلى كتابخانه دیجیتالى تمامى موضوعات اصلى این كتابخانه نمایش داده شده است، بحث سیاست و حكومت كشورهاى مختلف، روابط بین الملل، حقوق بین الملل، امنیت، سازمان هاى دولتى و فرادولتى و تمامى موضوعاتى كه به نوعى به امور بین الملل و علوم سیاسى مرتبط است در این كتابخانه عظیم یافت مى شود.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo