شهید آوینیناشران‎ برتر دفاع مقدس‎ معرفی‎ شدند
 
بنیاد حفظ آثارو نشرارزشهای‎ دفاع مقدس‎ ، سومین‎‎‎ دوره‎ انتخاب‎ بهترین نـاشران دفـاع مقـدس‎ سـال‎ 1382 را در نمـایـشگـاه‎ بین‎‎المللی‎ كتاب‎ تهران برگزار كرد.

دبیرخانـه ایـن‎ بنیاد از میان‎‎ 273 عنوان كتاب‎ از 98 ناشر در سه‎‎‎ مرحله داوری ،7‎ نـاشـر را به عنوان‎ بهترین‎‎ ناشران دفـاع مقـدس‎ در ســال‎ 1382 معرفی‎ كرد.
نشر شهید سعید محبی‎، امید آزادگان‎، روایت‎، سوره‎ مهر ، شاهد، عروج‎ نور و مركز مطالعات‎ و تحقیقات‎ جنگ‎ سپاه‎‎ ناشرانی‎ هسـتنـد كـه هیئت‎ داوران‎ پس‎ از بررسی‎‎‎ موضوعی، فنی، محتوایی‎ و هنری‎ آنها را به‎ عنوان‎‎ ناشـران برگزیده‎ معرفی‎ كرد.
كمیت‎ آثار منتشر شده‎ چاپ‎ اول‎ و شمـارگـان‎ آنه، كیفیت‎ عناوین‎‎ چاپ‎ مجدد و شمـارگـان آنه، كیفیت‎ و محتوای‎ علمی‎ كتب‎ عرضه‎‎ شده، نوآوری‎ و تنوع در عنوان ها وموضوعات‎ آثـار منتشرشده‎ و وضعیـت‎ هنـری‎‎ وفنی‎ كتـاب هـای انتشار یافته‎‎ از جمله معیارها و ملاك‎ هـای‎ انتخاب‎ ناشران‎ نمونه‎‎ بوده است‎.
احمد مسجد جامعی‎‎ وزیر فرهنگ‎ وارشاد اسلامی در این‎ مراسم‎ باتاكیدبرگسترش‎ ادبیات‎ دقاع مقدس‎ تصریح‎ كرد: عصر كنونی‎ نیز به‎ ادبیات‎ دفاع مقدس‎ نیاز دارد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo