شهید آوینیتشكیل‎ بنیاد شهید و امور ایثارگران‎
بنیاد شهید و امور ایثــارگــران تشكیل‎ شد. مـعـاون‎ توسعه‎‎ مدیریت‎ و سرمایه انسـانی‎ سـازمـان‎ مدیریت‎‎ و برنامه‎ ریزی‎ كشور گفت : سازمـان‎ امور جانبازان‎‎‎ بنیاد مستضعفان و جانبازان و ستاد رسیدگی‎ به‎‎ امور آزادگان‎ به منـظور تمركز بخشیدن‎ به‎‎‎ اداره امور خانواده هـای‎ شهدا , جانبازان‎‎ و آزادگان با بنیاد شهید انقلاب‎ اسلامی‎‎ ادغـام‎‎ می شـود و نـام ایـن‎ بنیاد به‎ بنیاد شهید و امـور ایثـارگـران‎ تغییر می‎ یابد.

محمود عسگـری‎ آزاد افـزود : بنیـاد شهید و امور ایثارگران‎ بر اساس‎ اساسنامـه‎ بنیاد شهید انقلاب‎ اسلامی‎‎ اداره‎ می شـود و براساس‎ مصوبه‎‎ شورای‎‎ عـالی‎ اداری، همـه قوانین‎ و مقرراتی‎ كه‎‎ به منظور حمـایـت‎ از ایثارگران‎ اجرا و اعمال‎ می‎‎ شد باقی خواهد ماند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo