شهید آوینینرم‎ افزار روح‎ الله‎ 2 منتشر شد

موسسه‎ تنظیـم‎‎ و نشـر آثـار امـام خمینی‎ (ره‎‎‎) لـوح‎‎ فشـرده روح الـلـه 2 را منتشر كرد.

ایـن‎ نـرم‎ افزار كه‎‎ كامل‎ ترین‎ دایره المعـارف‎ چـنـد رسانه‎‎‎ ای‎ درباره امام‎ خمینی‎ (ره) اســت‎ شـامـل‎‎ ده‎ نماهنگ‎ با مـوضـوع امـام‎ راحـل (ره‎‎) از تولـد تا رحلت‎ ، پنج‎ قطعه فیـلـم‎ از بـنیـانگـذار جمهوری‎ اسـلامی‎ ایـران‎ ، بیـش‎ از هـزار و 200 عكـس‎ 48 ، سـرود 6 ، ساعت‎ نوحه‎‎ و مـوسیقی‎ ویژه ارتحال‎ امـام‎ (ره)، ‎‎‎22 جلـد صحیفـه امام‎ خمینی‎ (ره) ، بیـش‎ از 4 هـزار و 200 سخنرانی‎ ، پیـام‎ و نامه‎ بنیانگـذار انقـلاب‎ اسلامی‎ در 11 هزار و 600 صفحـه‎‎ از جـملـه بخشهـای‎ ایـن‎ لوح‎ فشرده‎ است‎.
همچنین‎ رساله‎ توضیح‎ الـمسـائل‎ امـام‎ خمینی‎ (ره‎)، دیـوان‎ اشعـار و كلـمــات‎ قصـار امـام‎‎ راحل‎ (ره‎‎)، شرح‎ نامـه امـام به‎‎‎ گورباچـف‎ ، خاطرات‎ آشنایـان‎ بـه ویـژه خاطرات‎ پسندیده‎ و فرازهـایی‎ از وصـایـای‎ هزار شهیـد دربـاره‎‎ امـام‎ (ره) از دیـگـر اطلاعات‎ موجود در لوح‎‎ فشـرده‎‎ روح الـلـه 2 است‎ .
این‎‎ لـوح‎ فشـرده‎ نـخسـتیـن بــار در هفـدهـمیـن‎‎ نمایشگاه‎ بین المـللی‎ كـتـاب‎ تهران‎ عرضه‎‎ شده است‎.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo