شهید آوینی


كتاب‎‎ 80 كیلویی‎ درنمایشگاه‎ كتاب تهران‎
‎سـرای‎ ایـرانیـان در نمـایـشگـاه‎ بین ‎‎المللی‎‎ كتاب‎‎ تهران كتاب 80 كیلویی صلح‎ را به‎‎ نمایش‎ گذاشته است‎.
این‎ كتـاب‎ بـا جلـد چـرم‎ طبیـعی‎ 20 كتیبـه‎‎ از بسم‎‎ الله الرحمـن‎ الـرحیـم و قسمتی‎ از پیــام‎ رئیـس‎ جـمهـوری‎ در بـاب‎ گفتگـوی‎ تمـدنهـا بـه‎ سازمان‎ مـلـل‎ را در برمی‎گیرد.

در این‎ اثر ، پرچم‎ كشورهای‎ مخـتـلــف‎ جهـان ‎، برخی‎‎ اطلاعــات‎ عمــومی دربــاره‎ كشـورهـا و تصاویری‎‎ از آثار تمدنهای كهـن‎ دیده‎ می‎شود. در سرای‎‎ ایرانیان‎ ، فرهنـگ‎ ، پیـونـدهـای فرهنگی‎‎ ، تابلوهای‎ نقاشی نفیس‎ از چهره‎ 70 تن‎‎ از مشاهیر قـدیـم‎ ایـران ارایـه‎‎ و بـه نمایش‎ گذاشته‎‎ شده است‎.
هفدهمین‎‎ نمایشگاه‎ بین المللی‎ كـتـاب‎ تهران‎‎ تا 24 اردیبهشت‎ پذیرای‎ دوسـتـداران علم‎ و فرهنگ‎ است‎.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo