شهید آوینی


برگزای هفدهمین همایش‎ بین المللی‎ وحـدت‎ اسلامی‎ در تهران
‎رئیـس‎ مـجمـع‎ جهانی‎‎ تقریب‎‎ مذاهب اسلامی در جمع‎ خبرنگاران‎ هدف‎ از برگزاری‎ همایش‎ وحدت‎ اسلامی‎ را ایجاد زمینه‎ هـای‎ اتحـاد و همبستگی‎ جهـان‎ اسـلام‎ و همـفكـری‎ عـلمـا و دانشمندان‎ برای‎‎‎ نزدیك‎ سـازی دیـدگـاههـای علمی‎‎‎ و فرهنگی آنان‎ در زمینه‎ های‎ فقهی ، اصولی‎‎ ، كلامی و تفسیری‎ بیان‎ كرد. وی‎‎ گرایش‎ جمهوری اسلامی‎ ایران‎ را به‎ وحـدت‎ اسلامی‎‎ از مشخصه‎ های‎ انقلاب‎ اسلامی برشمرد و بررسی‎ مسـائل‎ و مـشكلات‎ مسلمانان‎ و ارائه‎ راه‎ حل‎ های‎‎ مناسب‎ و موضـع‎ گیری مشتـرك‎ در بـرابـر آنـان‎ را از دیگـر اهداف‎ برگزاری‎ این‎ همایش‎ دانست‎.

رئیس‎ مجمع‎ جهانی‎‎ تقریب‎‎ مذاهب اسلامیافزود: بیداری‎‎ اسلامی‎ , چشم‎ انـدازهـای آینـده‎ و هـدایـت‎‎ آن‎ مـوضـوع كنفرانس‎ امسال‎ است كه‎ با حضور متفكـران‎ و شخـصیـتهـای‎ عـلمی‎ و فرهنگی‎‎ 32 كشور بـرگـزار می شود.

لازم به ذكر است كه این همایش از امروز  16 اردیبــهـشــت‎ 83 در تهران‎ آغاز شده و تا 18 اردیبهشت ادامه خواهد داشت .

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo