شهید آوینی


ثبت‎ نام ‎در آزمون‎‎ حوزه‎‎ های‎ علمیه خواهران

تهران‎‎ ـ ثبت‎‎ نـام‎ شـركـت در آزمـون ورودی‎ حوزه‎‎‎ های‎ علمیه خواهران‎ از فـردا بـه طور همزمان‎ در سراسر كشور آغاز می‎ شود.
مـدیـر ارتبـاطات‎‎ مركز مدیریت حوزه‎‎ های‎ عـلمیـه خواهـران‎‎ بـا اعلام‎ این مطلب‎ گفـت‎: عـلاقـه‎ مندان‎‎ با داشتـن مدرك‎ سیكل‎ و یـا دیپـلـم‎ می‎تواننـد دفتـرچــه‎ ثبـت‎‎ نـام‎ شـركـت در آزمون‎ را تا دهـم‎ خــرداد از حـوزه‎ هـا و مدارس‎ علمیـه‎‎ سـراسـر كشـور تهیه كنند.
وی‎ افزود : داوطلبان‎ می‎تـواننـد بـا مراجعـه‎‎‎‎ به پایگاه اطلاع رسانی‎‎ به نشـانی دبـلیـو دبلیو دبلیـو دات‎ كــوثــر نــور دات‎‎‎‎ نـت از شرایط ثبت نام‎ و شركت در حوزه‎ های‎ علمیـه‎‎ آگاه شوند.
آزمـون‎ ورودی‎‎ حـوزه‎‎ هـای عـلمیــه خـواهـران‎‎ 26 تیر به‎ طور همزمان در سراسر كشور برگـزار می‎ شود و پذیرفته‎ شدگان‎ پـس‎ از كسب‎ امتیاز لازم‎ در مصاحبـه‎ حـضـوری‎ در مدارس‎ علمیه‎‎ خواهران‎ مشغول‎‎ به تحصیل می‎شوند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo