شهید آوینی


نگارش‎ زیارت‎ عاشورا برروی‎ كتیبه‎‎ پارچه

اصفهان‎ ـ هنرمند كاشانی‎ ، زیارت‎ عـاشـورا را در كتیبـه‎‎‎ای‎‎ پـارچـهای بـه مسـاحـت‎ 15 مترمربع‎ نگارش‎ كرده‎ است‎ .
آقای‎‎ غزنوی هنرمند خطاط با اشاره‎‎ به اینكه‎‎‎ این‎ كتیبه را به منظور نصب‎ در حـرم‎ مطهر حضرت‎‎ سیدالشهدا ع نگارش‎ كرده‎ گـفـت: در این‎‎ كتیبه‎‎ از بهتـریـن نـوع پـارچـه و جذابترین‎‎ رنگ‎ آمیزی‎ و در نگارش‎ آن نیز از خط معلی‎ استفاده‎‎ شده است‎ .
وی‎ با اشاره‎‎‎‎ به ایـنكـه تـهیـه ایـن‎ كتیبه‎‎ 15 روز طول‎ كشیـده اسـت‎ افـزود: در طرح‎ نگارش‎ این‎ كتیبه‎‎ از خط عربی‎ استفـاده نشده‎‎‎ و ظریفترین‎ شیوه تركیبات‎ نوشتاری‎ به كار رفته‎ است‎ .
این‎ هنرمند 25 ساله‎ قبلـا نیـز نـام‎ مبارك‎ حضرت‎‎ مهدی‎ عج‎ و یكی‎ از احادیث حضرت سیدالشهدا ع را در كتیبه‎‎‎ های‎‎ پارچه ای به مساحت‎ 6 متر مربع‎ به‎‎‎ رشته تحریر درآورده است‎ .

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo