شهید آوینی


آمریكا جایگاه علمی‎ خـود را در جهان‎ از دست‎ می‎ دهد

نیویورك‎ تایمز در گزارشی‎ نوشت‎، آمریكا به‎‎ تدریج‎ جایگاه علمی‎ خـود را در جهان‎ از دست‎ می‎ دهد.
این‎‎ روزنامه‎‎ با استناد به گزارش‎ كارشناسان خصوصی‎‎ و فدرال‎ نوشـت‎، بـرخی كشـورهـای‎ خارجی‎ به‎‎ علت‎‎ كسب‎ پیشرفت قابـل‎ تـوجـه در علوم‎‎ پایه‎‎ هم اكنون‎ به رقیبی‎ برای‎ امریكا بدل‎ شده‎ اند یا حتی‎ در مواردی‎‎ گوی سـبقـت‎ را از امریكا ربوده‎ اند.نیویورك‎ تایمـز تـاكیـد كـرد: نـوآوری‎ و ابداعات‎ در عـرصـه‎ عـلمی‎ در امـریكـا در مقایسه‎‎‎ با گذشته كاهش‎ یـافتـه اسـت‎ زیـرا خارجیان‎ به‎‎ ویژه آسیایی‎ ها بسیار فعالتـر از آنان‎ عمل‎ می‎‎ كنند و از آمریكایی ها پیشی‎ گرفته‎ اند.
جان‎‎ یانكواسكی‎ از تحلیلگران برجسته‎ بنیاد ملی‎ علوم‎‎ امریكا نیز اعلام كـرد: از ایـن‎ پس‎ برتری‎ علمی‎ در جهان‎ دیگـر در اخـتیـار امریكا قرار ندارد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo