شهید آوینی


 

تلاش آمریكا برای سرپوش گذاشتن بر شكنجه زندانیان عراقی

فرماندهان ومسئولان ارتش آمریكا درعراق تلاش می كنند تا جنایتی كه در حق زندانیان عراقی مرتكب شده اند، سر پوشش بگذارند.
سخنگوی نظامیان آمریكایی درعراق امروز اعلام كرد: شماراسیران عراقی كه درزندان ابوغریب مورد شكنجه و آزارقرارگرفته اند به 20 تن می رسد.
مارك كمیت سخنگوی نظامیان آمریكا دربیانیه ای گفت: درحال حاضر6 نظامی این كشوركه رفتارخشنی با زندانیان عراقی داشته اند را برای بازجویی تحویل داده است.
به گفته این مسئول نظامی، آمریكا تصمیم گرفته تا گامهای بسیارجدی را برای جلوگیری ازاین گونه اقدامات ونیزكاهش دادن امكان بروزچنین حوادث خطرناكی بردارد.

به نظرمی رسد این چندمین باری است كه دولت آمریكا تلاش می كند تا جلوی موج تنفرو انزجار جهانی را بگیرد. طی سه روزگذشته به دنبال پخش شدن تصاویر شكنجه شماری ازاسیران عراقی دربند زندان ازشبكه های تلویزیونی مختلف، خشم جهانیان را از اقدامات نیروهای آمریكایی و انگلیسی برانگیخته است.
ژنرال مارك كمیت رئیس عملیات نظامی درعراق در این بیانیه گفت: از ژانویه (دی ماه) گذشته تحقیقات مقدماتی ما درباره شكنجه و آزاراسیران عراقی درزندان نظامی ابوغریب آغاز شده است .
وی افزود: هنگامی كه به نظامی آمریكایی خاطی درباره جنایتشان اطلاع داده شد ودلایل ازطریق نشان دادن عكسهای فتوگرافیكی ازرفتاربسیار بد با زندانیان عراقی به آنها ارائه شد، بخش جرم شنایی ارتش آمریكا مستقیما تحقیقات خود را آغازكرد.
كمیت گفت: درنتیجه تحقیقات جنائی شش تن ازنظامیان به ارتكاب تخلفات جنائی متهم شدند. وی افزود: نیروهای ائتلاف موجود درعراق با جدیدت تمام همه گزارشهای مربوط به بد رفتای با زندانیان عراقی را مورد بررسی قرارمی دهند تا تمام ادعاها درباره این بدرفتای آنها ثابت شود.
این سخنگوی نظامیان آمریكایی درعراق می گوید: ما دردوران حضور نیروهای ائتلاف درعراق ملزم به تعامل وهمكاری بااشخاص با حفظ كرامت و انسانیت هستیم واز نیروهای ائتلاف انتظار می رود عملكرد خوب با زندانیان داشته باشند تا مورد شمتات كنفوانسیون ژنو قرارنگیرند .
كمیت تاكید كرد: شبكه تلویزیونی "سی. بی. اس" آمریكا عكسهایی را كه از بدرفتاری نیروهای ائتلاف با زندانیان عراقی را گرفته بود، نشان داد .
وی افزود : اولا ما ازآنچه كه دیدیم شوكه شدیم وهیچ بهانه ای برای آنچه كه ازاین تصاویر دیده ایم وجود ندارد ثانیا من به اینجا نیامده ام تا ازآنچه كه نیروهای آمریكایی انجام داده اند عذرخواهی كنم بنابراین سربازان به سادگی ما را فریب دادند.

گفتنی است، زندان ابوغریب كه در ناحیه ای درحومه شهربغداد قرار دارد، نظامیان آمریكایی بیش از7 هزار و 600 عراقی را در این زندان اسیر كردند.
 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo