شهید آوینی


 

نمایش‎ فیلم‎« مصائب‎ مسیح‎»


اداره‎ كل‎ نظارت‎‎ و ارزشیابی‎ وزارت فرهنگ‎ و ارشاد اسلامی‎ پروانه‎ نمایش‎ فیلــم‎ سینمایی‎‎ "مصایب‎ مسیح‎" به‎ كارگردانی "مـل‎ گیبسون‎" را صادر كرده‎ است‎.

شـورای صدور پروانه‎ نمایش‎ فیلم‎های 35 ‎‎ میـلیـمتـری دیروز مجوز نمایش‎ عمومی‎ فیلم‎ مصائب‎ مسیـح‎ را صادر كرد.
مصایب‎ مسیح‎ ساخته‎‎ "میل‎ گیبسون‎" هنرپیشــه و كارگردان‎ آمریكا در یك‎ ماه ‎‎‎گذشته به یكی‎ از فیلم‎‎ های‎ مطرح‎ و مـورد تـوجـه‎ مـردم در سراسر جهان‎ تبدیل‎ شده ‎‎‎است‎، به طوری‎ كه فیلم‎ ارباب‎ حلقه ‎‎‎ها برنده 11 جایزه اسكـار سـال‎ 2004 را نیز تحت‎ تاثیر قرار داد.

این‎ فیلم‎ كه‎ 12 ساعت‎‎ پایانی‎‎ زندگی حضـرت مسیح‎ «ع» را به‎‎ تصویـر كـشیـده، مخـالفـت‎ بسیاری‎ از یهودیان‎ را برانگیخته‎ است‎.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo