شهید آوینی


 

اشغالگران‎‎ در كمین نجف

بغداد ـ درپی‎ محاصره‎‎ شهــر نجـف‎ بـه دسـت‎ نظامیان‎‎ آمریكایی‎‎ ، این شهر خالی از زائر و كسبه‎‎ شده است‎.

كمـبـود سوخــت‎ و بنـزیـن‎ در نجـف‎ بـه‎ طور كـامـل‎ مـحسـوس‎ اسـت‎ و خودرو های‎‎ بسیـار زیـادی در مقابل‎ جایگاه‎‎ های‎ پمپ‎ بنزین‎ صف‎ كشیـده اند.
بر اساس‎ این‎‎ گزارش‎، صدها جوان عراقی‎ عضـو سپاه‎ مهدی‎ با در دست‎ داشتن‎ سلاح‎ سبـك‎ در مناطق‎ مختلف‎‎‎ نجف بـه‎‎ ویـژه اطراف حـرم‎ مطهر حضرت‎ علی‎ (ع) مستقر هستند.
ایـن‎ در حـالی‎ اسـت‎ كـه‎ نیـروهــای‎ آمریكایی‎ در دروازه‎ های‎ شهر نجف‎ مستقرند و تاكنـون‎ به‎‎ داخل‎ شهر وارد نشده اند.
شیخ‎ احمد شیبانی‎ تولیت‎ مرقد مـطهــر حضـرت‎‎ علی‎ (ع) نیــز بــا رد اظهــارات مقـامــات‎ آمریكایی‎ درباره‎ پنهـان‎‎ كــردن مـهمـات‎‎ در اماكن‎ مقدس‎ شهـر نجـف‎ گـفـت : آمـریكـایی‎هـا بدون‎ علت‎ و مـدرك‎ بـه‎ هـر كسی‎‎‎ كه‎ میخـواهنـد اتهام‎ میزنند.
وی‎ با قدردانی‎‎ از اعـلام‎ همـبسـتگی حـوزه‎‎ علمیـه قم‎‎ در ایران‎ با مـردم عـراق‎ گفت‎ : این‎ اقـدام‎ دور از انتـظار نبـود و بیـانگـر روابــط مستحكم‎ میان‎ حوزه‎‎ علمیه قم‎ و نجف‎ است‎.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo