شهید آوینی
روز تندر
« یو م الرعد»

روز تندر کتابی است گرداوری شده در واحد پژوهش موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی و مروری فشرده دارد بر تحولات سیاسی _ اجتماعی ایران زمین ، از واقعه مشروطه تا تجاوز مسلحانه ارتش فاشیستی صدام حسین در سی یکم شهریور ماه سال پنجاه و نه ، ضمنا واؤه روز تندر ( یوم الرعد)  اسم رمزی است که ...(!)، بنا نیست که همه ماجرا را را برایتان نقل کنیم ، خودتان حتما کتاب را بخوانید به دانش آموزان دبیرستانی ، هنرستانی و دانشجویان دختر و پسر بیشتر از بقیه توصیه می کنیم .
 قیمت این کتاب 700 تومان می باشد که با 30% تخفیف در اختیار کاربران سایت قرار می گیرد .

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo