شهید آوینی


 

ماه‎ گرفتگی‎ كامل‎ در ایران‎
تهران‎ ـ ماه‎ گرفتگی‎ كـامـل‎ ( خسـوف‎ ) در سراسر ایران‎ شامگاه‎ پانزدهـم‎ اردیبـهشــت‎ دیده‎ می‎ شود.
به‎‎ گزارش‎ پایگـاه ایـنتـرنتی‎ پـارس‎ اسكا ،‎ این‎ خسوف‎ از ساعت‎ 22 و 21 دقیقـه‎ به‎‎ صورت‎ نیم‎ سایه ای‎ آغاز می‎ شــود و در ایـن‎‎‎ حالت‎ امكان مشاهده‎‎ سـایـه زمیـن روی‎ مـاه‎ وجود نـدارد ولی‎ از سـاعـت‎ 23 و 20 دقیقـه‎‎‎، نخستین‎‎ تماس‎ سایه زمین روی‎ مـاه برقـرار و ماه‎ گرفتگی‎‎ آغاز می شود .
در این‎‎ حالت‎ سایه‎‎ زمین به تدریج‎ روی‎ ماه‎‎ را می‎ پوشاند و تا سـاعـت‎ 23 دقیقـه بامداد روز چهارشنبه‎ شانزدهم‎ اردیبـهشــت‎ خسوف‎ كامل‎ آغاز می‎ شود.
ماه‎‎ گرفتگی‎ كـامـل‎ بـا تیـره شـدن‎ و تغییر رنگ‎ ماه‎‎‎‎ به قرمـز تیـره ادامـه می‎ یابد و در ساعت‎ یك‎ و 40 دقیقه‎‎‎، مـاه بـه تـدریـج‎‎ روشن‎‎ می‎ شود و مراحل‎ خـارج شــدن از سـایـه‎‎ زمین‎ تا ساعت‎ 2 و 44 دقیقه صبح‎ ادامه‎ می‎ یابد.
برای‎‎ مشاهده‎‎ ماه گرفتگی‎ هیـچ‎ نیـازی به‎‎‎ استفاده از فیلتر و عینـك‎ هـای‎ ویـژه نیست‎ و به‎‎ راحتی‎‎ می توان‎‎ نظاره گـر ایــن واقعـه‎ بود.
ماه‎ گرفتگی‎ بعدی‎ هفتم‎ آبان‎ است‎.
ماه‎‎ گرفتگی‎‎‎ زمانی روی‎ می دهـد كـه زمین‎ سد راه‎‎‎ نوری‎ شود كه از خـورشیـد بـه ماه‎ می‎ رسد.
خسوف‎ با توجه‎‎‎ به مكان‎ قرارگیری‎ ماه ر سایه‎ زمین‎ می‎ تواند ناقص‎ یا كامل‎ باشد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo