بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram
 
 الطّاعِنُ فَضْلَک اَنْتَ اَحْسَنُ الْخَلْقِ عِبادَةً وَاَخْلَصُهُمْ زَهادَةً وَاَذَبُّهُمْ

و ع یب جو یت نتواند فضل تو را نابود گرداند تو از همه مردم در عبادت بهتر و در زهد خالص تر و در دفاع

عَنِ الدین اَقَمْتَ حُدوُدَ اللَّهِ بِجُهْدِک وَفَلَلْتَ عَساکرَ الْمارِق ینَ

از دین سخت ترى بپاداشتى حدود خدا را به کوشش خود و شکست دادى سپاههاى بیرون رفتگان از دین

بِسَ یفِک تُخْمِدُ لَهَبَ الْحُروُبِ بِبَنانِک وَتَهْتِک سُتُورَ الشُّبَهِ بِبَ یانِک

را به شمش یرت فرو نشاندى شراره جنگها را به سر انگشت تدب یرت و در یدى پرده هاى شبهه را به ب یان خود

وَتَکشِفُ لَبْسَ الْباطِلِ عَنْ صَر یحِ الْحَقِّ لا تَاْخُذُک فِى اللَّهِ لَوْمَةُ

و کنار زدى جامه باطل را از حق خالص و صر یح . نگرفت تو را درباره خدا ملامت

لائِمٍ وَفى مَدْحِ اللَّهِ تَعالى لَک غِنىً عَنْ مَدْحِ الْمادِح ینَ وَتَقْر یظِ

ملامت کننده و در مدح و ثنائى که خداوند از تو کرده بى ن یازى است از مدح ثناگو یان و توص یف

الْواصِف ینَ قالَ اللَّهُ تَعالى مِنَ الْمُؤْمِن ینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدوُا اللَّهَ

توص یف کنندگان خداى تعالى فرما ید: ((از مؤ منان مردانى هستند که به پیمانى که با خدا کرده بودند صادقانه وفا کردند

علیه فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ ینْتَظِرُ وَما بَدَّلُوا تَبْد یلاً

پس برخى از آنها تعهد خو یش بسر برده و برخى از آنها به انتظار بسر برند و به هیچوجه تغ ی یر ن یافتند))

وَلَمّا رَاءَ یتَ اَنْ قَتَلْتَ النّاکث ینَ وَالْقاسِط ینَ وَالْمارِق ینَ وَصَدَقَک

و چون د یدى که کشته اى پیمان شکنان و متجاوزان و از دین بیرون روندگان را و راست شد

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ علیه وَآلِهِ وَعْدَهُ فَاَوْفَ یتَ بِعَهْدِهِ قُلْتَ اَما انَ اَنْ

وعده رسول خدا صلى اللّه علیه و آله و تو هم به عهدش وفا کردى گفتى آیا وقت آن نشده که

تُخْضَبَ هذِهِ مِنْ هذِهِ اَمْ مَتى یبْعَثُ اَشْقاها واثِقاً بِاَنَّک عَلى بَ ینَةٍ مِنْ

خضاب شود این (محاسن ) ازاین (خون سر)؟ یا چه زمان برانگ یخته شود بدبختر ین امت ؟ چون اطم ینان داشتى که بر پا یه

رَبِّک وَبَص یرَةٍ مِنْ اَمْرِک قادِمٌ عَلَى اللَّهِ مُسْتَبْشِرٌ بِبَ یعِک الَّذى با یعْتَهُ

برهانى آشکار هستى از پروردگارت و ب ینائى درکارت و درآئى بر خدا مژده گ یر به سودائى که انجام دادى آن را با او و این است

بِهِ وَذلِک هُوَ الْفَوْزُ الْعَظ یمُ اَللّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ اَنْبِ یآئِک وَاَوْصِ یآءِ

آن کام یابى بزرگ خدا یا لعنت کن کشندگان پ یمبران و اوص یاء

اَنْبِ یآئِک بِجَم یعِ لَعَناتِک وَاَصْلِهِمْ حَرَّ نارِک وَالْعَنْ مَنْ غَصَبَ وَلِ یک

پ یمبرانت را به همه لعنتها یت و جایشان ده در آتش سوزانت و لعنت کن هر که حق ولى تو را

حَقَّهُ وَاَ نْکرَ عَهْدَهُ وَجَحَدَهُ بَعْدَ الْ یقین وَالاِْقْرارِ بِالْوِلا یةِ لَهُ یوْمَ

غصب کرد و پیمانش را انکار کرد و پس از یقین و اقرار به ولا یتش در روزى

اَکمَلْتَ لَهُ الدین اَللّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ اَم یرِ الْمُؤْمِن ینَ وَمَنْ ظَلَمَهُ

که دین را برا یش کامل کردى منکر او گرد ید خدا یا لعنت کن کشندگان ام یر مؤ منان و هر که به او ستم کرده

وَاَشْ یاعَهُمْ وَاَنْصارَهُم اَللّهُمَّ الْعَنْ ظالِمى الْحسین وَقاتِل یهِ

و پ یروانشان و یارانشان را خدا یا لعنت کن ستمگران حسین علیه السلام و کشندگانش

وَالْمُتابِع ینَ عَدُوَّهُ وَناصِر یهِ وَالرّاض ینَ بِقَتْلِهِ وَخاذِل یهِ لَعْناً وَب یلاً

و پ یروان و یاوران دشمنش را و هم آنانکه راضى به کشتنش بودند و دست از یار یش کش یدند لعنتى و بال آور

اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ آلَ مُحَمَّدٍ وَمانِع یهِمْ حُقُوقَهُمْ اَللّهُمَّ

خدا یا لعنت کن نخست ین ستمکارى را که به آل محمد ستم کرد و از حقوقشان ممانعت کرد خدا یا

خُصَّ اَوَّلَ ظالِمٍ وَغاصِبٍ لاَِّلِ مُحَمَّدٍ بِاللَّعْنِ وَکلَّ مُسْتَنٍّ بِما سَنَّ

مخصوص گردان نخست ین ستمکار و غاصب آل محمد را به لعنت و هم چن ین هر پیروی را از آنچه بدعت گذارد

اِلى یوْمِ الْقِ یمَةِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ خاتَمِ النَّبِ ی ینَ وَعَلى عَلِىٍّ

تا روز قیامت خدا یا درود فرست بر محمد خاتم پ یمبران و بر على

سید الْوَصِ ی ینَ وَآلِهِ الطّاهِر ینَ وَاجْعَلْنا بِهِمْ مُتَمَسِّک ینَ وَبِوِلا یتِهِمْ

آقاى اوص یاء و آل پاکشان و قرار ده ما را از متمسک ین ایشان و از کام یابان به ولا یتشان

مِنَ الْفآئِز ینَ الاَّْمِن ینَ الَّذ ینَ لا خَوْفٌ علیهمْ وَلا هُمْ یحْزَنُونَ

و ا یمنانى که ترسى بر آنها نیست و ب یم و اندوهى ندارند

مؤ لّف گو ید که ما در کتاب هد یة الزّائر ین اشاره کرد یم به سند این زیارت و آنکه این زیارت را در هر روز از نزد یک و دور مى شود خواند و این فا یده جل یله اى است که البتّه راغب ین در عبادت و شائق ین زیارت حضرت شاه ولا یت علیه السلام آن را غن یمت خواهند شمرد .

س یم : زیارتى است که در اقبال از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که فرمود هرگاه در روز ع ید غد یر نزد قبر شریف حضرت امیر المومنین علیه السلام باشى نزد یک قبر شریف آن حضرت برو و بعد از نماز و دعا و اگر در شهرهاى د یگر باشى اشاره کن به جانب آن حضرت بعد از نماز و بخوان این زیارت را :

اَللّهُمَّ صَلِّ

خدا یا درود فرست

عَلى وَلِ یک وَاَخى نَبِ یک وَوَز یرِهِ وَحَب یبِهِ وَخَل یلِهِ وَمَوْضِعِ سِرِّهِ

بر ولى خود و برادر پ یامبرت و وز یر او و حب یب و خل یلش و معدن اسرارش

وَخیرتِهِ مِنْ اُسْرَتِهِ وَوَصِ یهِ وَصَفْوَتِهِ وَخالِصَتِهِ وَاَم ینِهِ وَوَلِ یهِ

و برگز یده از فام یلش و وصى و زبده و خالصش و امانتدار و دوستش

وَاَشْرَفِ عِتْرَتِهِ الَّذ ینَآمَنُوا بِهِ وَاَبى ذُرِّ یتِهِ وَبابِ حِکمَتِهِ وَالنّاطِقِ

و شریفتر ین خاندانش که به او ایمان آورد و پدر فرزندانش و درگاه حکمتش و گو یاى

بِحُجَّتِهِ وَالدّاعى اِلى شَر یعَتِهِ وَالْماضى عَلى سُنَّتِهِ وَخَل یفَتِهِ عَلى

به حجتش و دعوت کننده بسوى شر یعتش و رونده بر طریقه اش و جانش ین بر

اُمَّتِهِ سید الْمُسْلِم ینَ وَاَم یرِالْمُؤْمِن ینَ وَقاَّئِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّل ینَ اَفْضَلَ

امتش آقاى مسلمانان و ام یر مؤ منان و پیشوای سف ید رو یان (بر او درود فرست ) بهترین

ما صَلَّ یتَ عَلى اَحَدٍ مِنْ خَلْقِک وَاَصْفِ یاَّئِک وَاَوْصِ یاَّءِ اَنْبِ یاَّئِک اَللّهُمَّ

درودى که بفرستى بر یکى از خلق خود و برگز یدگانت و اوص یاء پ یمبرانت خدا یا

اِنّى اَشْهَدُ اَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ عَنْ نَبِ یک صَلَّى اللَّهُ علیه وَآلِهِ ما حُمِّلَ وَرَعى

من گواهى دهم که براستى او از طرف پ یامبرت صلى اللّه علیه و آله برساند آنچه را برعهده داشت و مراقبت کرد

مَا اسْتُحْفِظَ وَحَفِظَ مَا اسْتُودِعَ وَحَلَّلَ حَلالَک وَحَرَّمَ حَرامَک وَاَقامَ

آنچه را مسئول حفظش بود و نگهدارى کرد آنچه بدو سپرده شده بود و حلال شمرد حلال تو را و حرام دانست حرام تو را و بپا داشت

اَحْکامَک وَدَعا اِلى سَب یلِک وَوالا اَوْلِ یاَّئَک وَعادى اَعْداَّئَک وَ جاهَدَ

احکام تو را و دعوت کرد بطریقه تو و دوست داشت دوستان تو را و دشمن داشت دشمنانت را و پ یکار کرد

النّاکث ینَ عَنْ سَب یلِک وَالْقاسِط ینَ وَالْمارِق ینَ عَنْ اَمْرِک صابِراً

با پیمان شکنان و زورگو یان و آنانکه از تحت فرمان تو خارج شدند بردبارانه

مُحْتَسِباً مُقْبِلاً غیر مُدْبِرٍ لا تَاْخُذُهُ فِى اللَّهِ لَوْمَةُ لاَّئِمٍ حَتّى بَلَغَ فى

و پاداش جو یانه و رو آور بدان نه رو گردان و بى پرواى در راه خدا از ملامت ملامت کنندگان تا بدانجا که بسر حد

ذلِک الرِّضا وَسَلَّمَ اِلَ یک الْقَضاَّءَ وَعَبَدَک مُخْلِصاً وَنَصَحَ لَک مُجْتَهِداً

خوشنودى تو رسید و تسل یم قضاى تو گشت و مخلصانه تو را عبادت کرد و از روى جد یت براى تو خیراند یشى نمود

حَتّى اَت یهُ الْ یقین فَقَبَضْتَهُ اِلَ یک شهیداً سَع یداً وَلِ یاً تَقِ یاً رَضِ یاً زَک یاً

تا مرگش فرا رسید و قبض روحش را فرمودى در حالى که شهید و سعادتمند و دوست تو و پره یزکار و پسندیده و پاک یزه

هادِ یاً مَهْدِ یاً اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَعلیه اَفْضَلَ ما صَلَّ یتَ عَلى

و راهنما و راه یافته بود خدا یا درود فرست بر محمد و بر او بهترین درودى را که فرستادى بر

اَحَدٍ مِنْ اَنْبِ یاَّئِک وَاَصْفِ یاَّئِک یا رَبَّ الْعالَم ینَ

یکى از پ یمبران و برگز یدگانت اى پروردگار جهان یان

مؤ لّف گو ید که سید در مصباح الزّائر براى این روز شریف زیارتى د یگر نقل کرده که اختصاصش به این روز معلوم نمى شود و آن مُرکب از دو زیارتست که علامه مجلسى آن را زیارت دوّم و س یم تحفه قرار داده .


زیارت على علیه السلام در روز ولادت پ یامبر صلى الله علیه و آله

دوّم: از زیارت مخصوصه زیارت روز مولود حضرت پیغمبر صلى الله علیه و آله است شیخ مف ید و شهید و سید بن طاوس روایت کرده اند که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام زیارت کرد حضرت امیر المومنین علیه السلام را در هفدهم رب یع الا ول به این زیارت و تعل یم فرمود آن را به ثقه جل یل القدر محمّد بن مسلم ثقفى رضى الله عنه و فرمود به او که چون ب یائى به مشهد امیر المومنین علیه السلام پس غسل زیارت کن و بپوش پاک یزه تر ین جامه هاى خود را و به بوى خوش خود را معطّر نما و برو به آرامى و وقار پس چون برسى به باب السَّلام یعنى بردر حرم مطهر روبه قبله بایست و سى مرتبه اللّهُ اَکبَرُ بگو و بگو:

اَلسَّلامُ عَلى رَسُولِ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلى خیرةِ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَى الْبَش یرِ

سلام بر رسول خدا سلام به برگز یده خدا سلام بر نو ید ده و

النَّذ یرِ السِّراجِ الْمُن یرِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَکاتُهُ اَلسَّلامُ عَلَى الطُّهْرِ

ب یم ده و آن چراغ تابناک و رحمت خدا و برکاتش بر او باد سلام بر پاک

الطّاهِرِ اَلسَّلامُ عَلَى الْعَلَمِ الزّاهِرِ اَلسَّلامُ عَلَى الْمَنْصُورِ الْمُؤَ یدِ

و پاک یزه سلام بر پرچم رخشان سلام بر آنکه نصرت و تاء ی ید شد

اَلسَّلامُ عَلى اَبِى الْقاسِمِ مُحَمَّدٍ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَکاتُهُ اَلسَّلامُ عَلى

سلام بر ابى القاسم محمد و رحمت خدا و برکاتش سلام بر

اَنْبِ یاَّءِ اللَّهِ الْمُرْسَل ینَ وَعِبادِاللَّهِ الصّالِح ینَ اَلسَّلامُ عَلى مَلاَّئِکةِ اللَّهِ

پ یمبران مرسل ین خدا و بندگان شا یسته اش سلام بر آن فرشتگان خدا که

الْحاَّفّ ینَ بِهذَا الْحَرَمِ وَبِهذَا الضریح الّلاَّئِذ ینَ بِهِ

گرداگرد این حرم و ضریح اند و پناهنده به آنند

پس به نزد یک قبر برو و بگو:

اَلسَّلامُ علیک یاوَصِىَّ الاَْوْصِ یاَّءِ اَلسَّلامُ علیک یا عِمادَ الاَْتْقِ یاَّءِ

سلام بر تو اى وصى اوص یاء سلام بر تو اى تک یه گاه پره یزکاران

اَلسَّلامُ علیک یا وَلِىَّ الاَْوْلِ یاَّءِاَلسَّلامُ علیک یا سید الشُّهَداَّءِ

سلام بر تو اى ولى اول یاء سلام بر تو اى آقاى شهیدان

اَلسَّلامُ علیک یا آ یةَ اللَّهِ الْعُظْمى اَلسَّلامُ علیک یا خامِسَ اَهْلِ

سلام بر تو اى آ یت بس بزرگ خدا سلام بر تو اى پنجم ین اهل

الْعَباَّءِاَلسَّلامُ علیک یا قاَّئِدَ الْغُرِّ الْمُحَجَّل ینَ الاَْتْقِ یاَّءِ اَلسَّلامُ علیک یا

عباء سلام بر تو اى پیشوای سف ید رو یان با تقوى سلام بر تو اى

عِصْمَةَ الاَْوْلِ یاَّءِ اَلسَّلامُ علیک یا زَ ینَ الْمُوَحِّدین النُّجَباَّءِ اَلسَّلامُ

نگهدار اول یاء سلام بر تو اى ز یور یکتا پرستان برگز یده سلام بر

علیک یا خالِصَ الاَْخِلاَّّءِ اَلسَّلا مُ علیک ی ا و الِدَ الاَْئِمَّةِ الاُْمَن اَّءِ

تو اى خالص دوستان صم یمى حق سلام بر تو اى پدر امامان امانتدار

اَلسَّلامُ علیک یا صاحِبَ الْحَوْضِ وَحامِلَ اللِّواَّءِ اَلسَّلامُ علیک یا

سلام بر تو اى صاحب حوض و پرچمدار (در روز جزا) سلام بر تو اى

قَس یمَ الْجَنَّةِ وَلَظى اَلسَّلامُ علیک یا مَنْ شُرِّفَتْ بِهِ مَکةُ وَمِنى

قسمت کننده بهشت و دوزخ سلام بر تو اى که شرافت یافت بدو مکه و منى

اَلسَّلامُ علیک یا بَحْرَ الْعُلُومِ وَکنَفَ الْفُقَراَّءِ اَلسَّلامُ علیک یا مَنْ وُلِدَ

سلام بر تو اى در یاى علوم و پناه ب ینوا یان سلام بر تو اى که بدن یا آمدى

فِى الْکعْبَةِ وَزُوِّجَ فِى السَّماَّءِ بِسیدةِ النِّساَّءِ وَکانَ شُهُودُهَا

در خانه کعبه و به همسرى بانوى زنان درآمدى در آسمان و گواهان عقد ازدواج

الْمَلاَّئِکةَُ الاَْصْفِ ی اَّءَُ اَلسَّلا مُ علیک ی ا مِصْب احَ الضِّ ی اَّءِ اَلسَّلا مُ علیک

تو فرشتگان برگز یده بود سلام بر تو اى چراغ روشن سلام بر تو

یا مَنْ خَصَّهُ النَّبِىُّ بِجَز یلِ الْحِباَّءِ اَلسَّلامُ علیک یا مَنْ باتَ عَلى

اى کسى که مخصوصش داشت پ یامبر به عطاى شا یان و یژه سلام بر تو اى که خفتى بر

فِراشِ خاتَِمِ الاَْنْبِ یاَّءِ وَوَقاهُ بِنَفْسِهِ شَرَّ الاَْعْداءِ اَلسَّلامُ علیک یا مَنْ

بستر خاتم پ یمبران و محافظتش کردى بجان خودت از شر دشمنان سلام بر تو اى که

رُدَّتْ لَهُ الشَّمْسُ فَسامى شَمْعُونَ الصَّفا اَلسَّلامُ علیک یا مَنْ اَنْجَى

بازگشت براى او خورش ید و بدین جهت همطراز گشتى با شمعون صفا سلام بر تو اى که

اللَّهُ سَف ینَةَ نُوحٍ بِاسْمِهِ وَاسْمِ اَخ یهِ حَ یثُ اِلْتَطَمَ الْماَّءُ حَوْلَها وَطَمى

خداوند بوسیله نام او و نام برادرش نجات داد کشتى نوح را در آن هنگام که امواج آب گرد آنها را فراگرفت و مى خروش ید

اَلسَّلامُ علیک یا مَنْ تابَ اللَّهُ بِهِ وَبِاَخ یهِ عَلى آدَمَ اِذْ غَوى اَلسَّلامُ

سلام بر تو اى کسى که بوسیله او و برادرش خدا توبه آدم را پذ یرفت در آن هنگام که راه گم کرد سلام

علیک یا فُلْک النَّجاةِ الَّذى مَنْ رَکبَهُ نَجى وَمَنْ تَاَخَّرَ عَنْهُ هَوى

بر تو اى کشتى نجاتى که هر که بر آن سوار شد نجات یافت و هر که از آن کناره گرفت به هلاکت افتاد

اَلسَّلامُ علیک یا مَنْ خاطَبَ الثُّعْبانَ وَذِئْبَ الْفَلا اَلسَّلامُ علیک یا

سلام بر تو اى کسى که سخن گفت با اژدها و گرگ بیابان سلام بر تو اى

اَم یرَالْمُؤْمِن ینَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَکاتُهُ اَلسَّلامُ علیک یا حُجَّةَ اللَّهِ عَلى

ام یر مؤ منان و رحمت خدا و برکاتش سلام بر تو اى حجت خدا بر

مَنْ کفَرَ وَاَنابَ اَلسَّلامُ علیک یا اِمامَ ذَوِى الاَْلْبابِ اَلسَّلامُ علیک یا

آن کس که کفر ورز ید و بازگشت سلام بر تو اى پیشوای صاحبان خرد سلام بر تو اى

مَعْدِنَ الْحِکمَةِ وَفَصْلَ الْخِطابِ اَلسَّلامُ علیک یا مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ

کان حکمت و جدائى بخش حق و باطل سلام بر تو اى که نزد او است علم

الْکتابِ اَلسَّلامُ علیک یا م یزانَ یوْمِ الْحِسابِ اَلسَّلامُ علیک یا

کتاب (قرآن ) سلام بر تو اى م یزان در روز حساب سلام بر تو اى

فاصِلَ الْحُکمِ النّاطِقَ بِالصَّوابِ اَلسَّلامُ علیک اَ یهَا الْمُتَصَدِّقُ

یکسره کننده داورى و گو یاى بصدق و صواب سلام بر تو اى صدقه دهنده

بِالْخاتَمِ فِى الْمِحْرابِ اَلسَّلامُ علیک یا مَنْ کفَى اللَّهُ الْمُؤْمِن ینَ الْقِتالَ

انگشتر در محراب سلام بر تو اى که کفا یت کرد خدا از مؤ منان پ یکار را

بِهِ یوْمَ الاَْحْزابِ اَلسَّلامُ علیک یا مَنْ اَخْلَصَ لِلَّهِ الْوَحْدانِ یةَ وَاَنابَ

بوسیله او در جنگ احزاب سلام بر تو اى کسى که از روى اخلاص خدا را به یگانگى شناخت و بسو یش بازگشت

اَلسَّلامُ علیک یا قاتِلَ خَ یبَرَ وَقالِعَ الْبابِ اَلسَّلامُ علیک یا مَنْ دَعاهُ

سلام بر تو اى کشنده (کفار) خ یبر و کننده (آن ) دَر سلام بر تو اى که خواندش

خیر الاَْنامِ لِلْمَبیت عَلى فِراشِهِ فَاَسْلَمَ نَفْسَهُ لِلْمَنِ یةِ وَاَجابَ اَلسَّلامُ

بهترین مردمان براى خواب یدن در بسترش و او جان خود را به کف گرفت و به او پاسخ مثبت داد سلام

علیک یا مَنْ لَهُ طُوبى وَحُسْنُ مَاءبٍ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَکاتُهُ اَلسَّلامُ

بر تو اى که براى او است ((طوبى )) (خوشى ) و سرانجام ن یک و رحمت خدا و برکاتش سلام

علیک یا وَلِىَّ عِصْمَةِ الدین وَ یا سید السّاداتِ اَلسَّلامُ علیک یا

بر تو اى سرپرست نگهدارى دین و اى آقاى آقا یان سلام بر تو اى

صاحِبَ الْمُعْجِزاتِ اَلسَّلامُ علیک یا مَنْ نَزَلَتْ فى فَضْلِهِ سُورَةُ

صاحب معجزات سلام بر تو اى که نازل گشت در فض یلتش سوره

الْعادِ یاتِ اَلسَّلامُ علیک یا مَنْ کتِبَ اسْمُهُ فِى السَّماَّءِ عَلَى

((العاد یات )) سلام بر تو اى که نوشته شده نامش در آسمان بر

السُّرادِقاتِ اَلسَّلامُ علیک یا مُظْهِرَ الْعَجاَّئِبِ وَالاَّْ یاتِ اَلسَّلامُ

سراپرده ها سلام بر تو اى آشکار کننده شگفت یها و آیات سلام

علیک یا اَم یرَ الْغَزَواتِ اَلسَّلامُ علیک یا مُخْبِراً بِما غَبَرَو بِما هُوَ اتٍ

بر تو اى ام یر در غزوات سلام بر تو اى خبردهنده از گذشته و از آنچه پس از این آ ید

اَلسَّلامُ علیک یا مُخاطِبَ ذِئْبِ الْفَلَواتِ اَلسَّلامُ علیک یا خاتِمَ

سلام بر تو اى خطاب کننده گرگ بیابان سلام بر تو اى مهرکننده

الْحَصى وَمُبَ ینَ الْمُشْکلاتِ اَلسَّلامُ علیک یا مَنْ عَجِبَتْ مِنْ

سنگر یزه و ب یان کننده مسائل مشکله سلام بر تو اى که بشگفت آمدند از

حَمَلاتِهِ فِى الْوَغا مَلاَّئِکةُ السَّم و اتِ اَلسَّلا مُ علیک ی ا مَنْ ن اجَى

حمله ها یش در م یدان جنگ فرشتگان آسمانها سلام بر تو اى که راز گفت

الرَّسُولَ فَقَدَّمَ بَ ینَ یدَىْ نَجْو یهُ الصَّدَقاتِ اَلسَّلامُ علیک یا والِدَ

با رسول خدا و پ یش از راز گفتنش صدقه ها داد سلام بر تو اى پدر

الاَْئِمَّةِ الْبَرَرَةِ السّاداتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَکاتُهُ السَّلامُ علیک یا تالِىَ

امامان ن یکو و سروران و رحمت خدا و برکاتش سلام بر تو اى تالى مرتبه

الْمَبْعُوثِ اَلسَّلامُ علیک یا وارِثَ عِلْمِ خیر مَوْرُوثٍ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

مبعوث به نبوت سلام بر تو اى وارث دانش بهترین ارث گذار و رحمت خدا

وَبَرَکاتُهُ اَلسَّلامُ علیک یا سید الْوَصِ ی ینَ اَلسَّلامُ علیک یا اِمامَ

و برکاتش سلام بر تو اى آقاى اوص یاء سلام بر تو اى پیشوای

الْمُتَّق ینَ اَلسَّلامُ علیک یا غِ یاثَ الْمَکرُوب ینَ اَلسَّلامُ علیک یا

پره یزکاران سلام بر تو اى فر یادرس گرفتاران سلام بر تو اى

عِصْمَةَ الْمُؤْمِن ینَ اَلسَّلامُ علیک یا مُظْهِرَ الْبَراه ینِ اَلسَّلامُ علیک یا

نگهدار مؤ منان سلام بر تو اى آشکار کننده براه ین سلام بر تو اى

طه وَ یسَّ اَلسَّلا مُ علیک ی ا حَبْلَ اللَّهِ الْمَت ینَِ اَلسَّلا مُ علیک ی ا مَنْ

طه و یاس ین سلام بر تو اى ر یسمان محکم خدا سلام بر تو اى کسى که

تَصَدَّقَ فى صَلوتِهِ بِخاتَمِهِ عَلَى الْمِسْک ینِ اَلسَّلامُ علیک یا قالِعَ

صدقه داد در نماز انگشتر خود را بر مسک ین سلام بر تو اى کننده

الصَّخْرَةِ عَنْ فَمِ الْقَل یبِ وَمُظْهِرَ الْماَّءِ الْمَع ینِ اَلسَّلامُ علیک یا عَ ینَ

سنگ از در چاه و بیرون آورنده آب گوارا سلام بر تو اى دیده

اللَّهِ النّاظِرَةِ وَ یدَهُ الْباسِطَةَ وَلِسانَهُ الْمُعَبِّرَعَنْهُ فى بَرِ یتِهِ اَجْمَع ینَ

ب یناى حق و دست بازش و زبان تفس یر کننده او در میان همه خلق

اَلسَّلامُ علیک یا وارِثَ عِلْمِ النَّبِ ی ینَ وَمَسْتَوْدَعَ عِلْمِ الاَْوَّل ینَ

سلام بر تو اى وارث علم پ یمبران و گنج ینه علم اول ین

وَالاْخِر ینَ وَصاحِبَ لِواَّءِ الْحَمْدِ وَساقِىَ اَوْلِ یاَّئِهِ مِنْ حَوْضِ خاتَمِ

و آخر ین و صاحب پرچم حمد و ساقى دوستان خدا از حوض خاتم

النَّبِ ی ی نَ اَلسَّلامُ علیک یا یعْسُوبَ الدّ ی نِ وَقائِدَ الْغُرِّ الْمُحَجَّل ی نَ

پ یمبران سلام بر تو اى پادشاه دین و پیشوای سف یدرو یان

وَوالِدَ الاَْئِمَّةِ الْمَرْضِ ی ی نَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَکاتُهُ اَلسَّلامُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ

و پدر امامان پسندیده (حق ) و رحمت خدا و برکاتش سلام بر نام

الرَّضِىِّ وَوَجْهِهِ الْمُض یئِ وَجَنْبِهِ الْقَوِىِّ وَصِراطِهِ السَّوِىِّ اَلسَّلامُ

پسندیده خدا و جلوه نورانى و طرف ن یرومند و راه راست او سلام

عَلَى الاِْمامِ التَّقِىِّ الْمُخْلِصِ الصَّفِىِّ اَلسَّلامُ عَلَى الْکوْکبِ الدُّرِّىِّ

بر امام با تقواى مخلص برگز یده سلام بر اختر رخشان

اَلسَّلامُ عَلَى الاِْمامِ اَبِى الْحَسَنِ عَلِ ی وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَکاتُهُ اَلسَّلامُ

سلام بر امام حضرت ابوالحسن على علیه السلام و رحمت خدا و برکاتش سلام

عَلى اَئِمَّةِ الْهُدى وَمَصاب یحِ الدُّجى وَاَعْلامِ التُّقى وَمَنارِ الْهُدى

بر پ یشوا یان راهنما و چراغهاى شب تار و نشانه هاى پره یزکارى و مشعلهاى هدا یت

وَذَوِى النُّهى وَکهْفِ الْوَرى وَالْعُرْوَةِ الْوُثْقى وَالْحُجَّةِ عَلى اَهْلِ

و صاحبان خرد و پناه مردم و ر یسمان محکم خدا و حجت (او) بر اهل

الدُّنْ یا وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَکاتُهُ اَلسَّلامُ عَلى نُورِ الاَْنْوارِ وَحُجَّةِ الْجَبّارِ

دن یا و رحمت خدا و برکاتش سلام بر نور انوار و حجت پروردگار جبار

وَوالِدِ الاَْئِمَّةِ الاَْطْهارِ وَقَس یمِ الْجَنَّةِ وَالنّارِ الْمُخْبِرِ عَنِ الاْ ثارِ

و پدر امامان اطهار و قسمت کننده بهشت و دوزخ و خبر دهنده آثار

الْمُدَمِّرِ عَلَى الْکفّارِ مُسْتَنْقِذِ الشّ یعَةِ الْمُخْلِص ینَ مِنْ عَظ یمِ الاَْوْزارِ

فرور یزنده (هلاکت ) بر سر کفار نجات بخش ش یع یان با اخلاص از گناهان سنگ ین بار

اَلسَّلامُ عَلَى الْمَخْصُوصِ بِالطّاهِرَةِ التَّقِ یةِ ابْنَةِ الْمُخْتارِ الْمَوْلُودِ فِى

سلام بر آنکس که مخصوص گشت به (همسرى ) طاهره (آن بانوى ) با تقوا دخت پ یامبر مختار و آن آقائى که

الْبیت ذِى الاَْسْتارِ الْمُزَوَّجِ فِى السَّماَّءِ بِالْبَرَّةِ الطّاهِرَةِ الرَّضِ یةِ

متولد شد در خانه پرده دار (کعبه ) آن که تزو یج شد در آسمان به بانوى ن یکوکار پاک یزه پسندیده

الْمَرْضِ یةِ والِدَةِ الاَْئِمَّةِ الاَْطْهارِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَکاتُهُ اَلسَّلامُ عَلَى

مرض یه مادر امامان پاک و رحمت خدا و برکاتش سلام بر

النَّبَاءِ الْعَظ یمِ الَّذى هُمْ ف یهِ مُخْتَلِفُونَ وَعلیه یعْرَضُونَ وَعَنْهُ یسْئَلُونَ

آن خبر بس بزرگى که درباره اش اختلاف کردند و مردم بر او عرضه شوند و از او بازخواست شوند

اَلسَّلامُ عَلى نُورِ اللَّهِ الاَْنْوَرِ وَضِ یاَّئِهِ الاَْزْهَرِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَکاتُهُ

سلام بر روشنتر ین نور و درخشنده تر ین پرتوش و رحمت خدا و برکاتش

اَلسَّلامُ علیک یا وَلِىَّ اللَّهِ وَحُجَّتَهُ وَخالِصَةَ اللَّهِ وَخاَّصَّتَهُ اَشْهَدُ اَنَّک

سلام بر تو اى ولى خدا و حجتش و بنده خالص خدا و و یژه اش گواهى دهم که تو

یاوَلِىَّاللَّهِ وَحُجَّتَهُ لَقَدْ جاهَدْتَ فى سَب یلِاللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ وَاتَّبَعْتَ مِنْهاجَ

اى ولى خدا و حجت او بخوبى در راه خدا جهاد کردى آنطور که شا ید و پیروی کردى از طریقه

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ علیه وَآلِهِ وَحَلَّلْتَ حَلالَ اللَّهِ وَحَرَّمْتَ حَرامَ اللَّهِ

رسول خدا صلى اللّه علیه و آله و حلال شمردى حلال خدا را و حرام دانستى حرام خدا را

وَشَرَعْتَ اَحْکامَهُ وَاَقَمْتَ الصَّلوةَ وَآتَ یتَ الزَّکوةَ وَاَمَرْتَ

و مقرر داشتى احکامش را و بپاداشتى نماز را و بدادى زکات را و امر کردى

بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَ یتَ عَنِ الْمُنْکرِ وَجاهَدْتَ فى سَب یلِ اللَّهِ صابِراً

به معروف و نهى کردى از منکر و جهاد کردى در راه خدا بردبارانه

ناصِحاً مُجْتَهِداً مُحْتَسِباً عِنْدَ اللَّهِ عَظ یمَ الاَْجْرِ حَتّى اَت یک الْ یقین

و خیرخواهانه و کوشا و پاداش جو یانه در نزد خدا پاداش بزرگ را تا آنکه مرگت فرا رسید

فَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ دَفَعَک عَنْ حَقِّک وَاَزالَک عَنْ مَقامِک وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ بَلَغَهُ

پس لعنت کند خدا کسى که تو را از حقت ممنوع کرد و از مقامت برکنار کرد و لعنت کند خدا کسى را که این

ذلِک فَرَضِىَ بِهِ اُشْهِدُ اللَّهَ وَمَلاَّئِکتَهُ وَاَنْبِ ی اَّئَهُ وَرُسُلَهُ اَنّى وَلِىُّ لِمَنْ

جر یان را شن ید و بدان خوشنود گشت گواه گ یرم خدا و فرشتگان و پ یمبران و رسولانش را که من دوستم با آنکس که

والاک وَعَدُوُّ لِمَنْ عاداک اَلسَّلامُ علیک وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَکاتُهُ

تو را دوست دارد و دشمنم با آنکس که تو را دشمن دارد سلام بر تو و رحمت خدا و برکاتش

پس خود را به قبر بچسبان و قبر را ببوس و بگو:

اَشْهَدُ اَ نَّک تَسْمَعُ کلامى وَتَشْهَدُ

گواهى دهم که تو مى شنوى کلامم را و مى ب ینى

مَقامى وَاَشْهَدُ لَک یا وَلِىَّ اللَّهِ بِالْبَلاغِ وَالاَْداَّءِ یا مَوْلاىَ یا حُجَّةَ اللَّهِ

جا یم را وگواهى دهم درباره ات اى ولى خداکه (وظ یفه ات را انجام دادى و) رساندى و پرداختى اى مولاى من اى حجت خدا

یا اَم ینَ اللَّهِ یا وَلِىَّ اللَّهِ اِنَّ بَ ینى وَبَ ینَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ ذُنُوباً قَدْ اَثْقَلَتْ

اى امانتدار خدا اى ولى خدا براستى میان من و میان خداى عزوجل گناهانى است که پشتم را

ظَهْرى وَمَنَعَتْنى مِنَ الرُّقادِ وَذِکرُها یقَلْقِلُ اَحْشاَّئى وَقَدْ هَرَبْتُ اِلَى

سنگ ین کرده و خوابم را گرفته و یادآور یش اعضاء درون یم را بلرزه درآورد و من بسوى

اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَاِلَ یک فَبِحَقِّ مِنَ ائْتَمَنَک عَلى سِرِّهِ وَاسْتَرْعاک اَمْرَ

خداى عزوجل و بسوى تو گر یخته ام پس بحق آنکس که تو را ام ین بر راز خود کرده و سرپرستى کار

خَلْقِهِ وَقَرَنَ طاعَتَکبِطاعَتِهِ وَمُوالاتَک بِمُوالاتِهِ کنْ لى اِلَى اللَّهِ

خلقش را به تو واگذارده و طاعت تو را به طاعت خو یش مقرون ساخته و دوستى تو را بدوستى خودش پیوسته

شَف یعاً وَمِنَ النّارِ مُج یراً وَعَلَى الدَّهْرِ ظَه یراً

تو شف یع من باش در درگاه خدا و پناهم از دوزخ و پشت و پناهم در پ یش آمد روزگار

پس باز خود را به قبر بچسبان و قبر را ببوس و بگو:

یا وَلِىَّ اللَّهِ یا حُجَّةَ اللَّهِ یا بابَ حِطَّةِ اللَّهِ وَلِ یک وَزائِرُک

اى ولى خدا اى حجت خدا اى باب حطه خدا دوستت و زائرت


 
 
 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved