شهید آوینی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 سخنرانی سید محمود نبویان (نماینده مجلس)
با موضوع بیانیه لوزان
16,575 01:10:23
2 سخنرانی دکتر حسن عباسی
با موضوع بیانیه  لوزان
6,732 0:07:05
3 سخنرانی سید محمود نبویان (نماینده مجلس)
خلاصه ای از سخنرانی سید محمود نبویان
10,381 0:07:12
4 سخنرانی سید محمود نبویان (نماینده مجلس)
درباره مواد توافق نامه ژنو
14,472 01:22:19

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo