شهید آوینی


سخنرانی های آیت الله حق شناس
 

آیت الله حق شناس

ردیف توضیحات حجم(KB) زمان موضوع
1 دانلود قسمت اول 5,641 0:24:03 سخنرانی های متنوع از آیت الله حق شناس
2 دانلود قسمت دوم 6,300 0:26:52
3 دانلود قسمت سوم 5,511 0:23:30
4 دانلود قسمت چهارم 5,335 0:22:45
5 دانلود قسمت پنجم 6,206 0:26:27
6 دانلود قسمت ششم 4,971 0:21:11
7 دانلود قسمت هفتم 6,999 0:29:51
8 دانلود قسمت هشتم 7,013 0:29:54
9 دانلود قسمت نهم 6,398 0:27:17
10 دانلود قسمت دهم 9,299 0:39:39
11 دانلود قسمت یازدهم 5,771 0:24:36
12 دانلود قسمت دوازدهم 3,340 0:14:14
13 دانلود قسمت سیزدهم 6,486 0:27:40
14 دانلود قسمت چهاردهم 4,260 0:18:09
15 دانلود قسمت پانزدهم 5,765 0:24:35
16 دانلود قسمت شانزدهم 2,955 0:12:35
17 دانلود قسمت هفدهم 3,573 0:15:30
18 دانلود قسمت هجدهم 5,704 0:24:19
19 دانلود قسمت نوزدهم 3,038 0:12:56
20 دانلود قسمت بیستم 4,903 0:20:54
21 دانلود قسمت بیست و یکم 3,168 0:13:30
22 دانلود قسمت بیست و دوم 1,726 0:7:21
23 دانلود قسمت بیست و سوم 3,028 0:12:54
24 دانلود قسمت بیست و چهارم 5,849 0:24:56
25 دانلودقسمت بیست و پنجم 6,071 0:25:53
26 دانلود قسمت بیست و ششم 6,323 0:26:57
27 دانلود قسمت بیست و هفتم 6,827 0:29:06
28 دانلود قسمت بیست و هشتم 6,590 0:28:06
29 دانلود قسمت بیست و نهم 5,255 0:22:24
30 دانلود قسمت سی ام 5,753 0:24:32
31 دانلود قسمت سی و یکم 4,204 0:17:55
32 دانلود قسمت سی و دوم 4,968 0:21:11
33 دانلود قسمت سی و سوم 3,708 0:15:48
34 دانلود قسمت سی و چهارم 5,639 0:24:03
35 دانلود قسمت سی و پنجم 4,568 0:19:28
36 دانلود قسمت سی و ششم 3,119 0:13:17
37 دانلود قسمت سی و هفتم 4,370 0:18:37
38 دانلود قسمت سی و هشتم 3,945 0:16:49
39 دانلود قسمت سی و نهم 5,668 0:24:10
40 دانلود قسمت چهلم 4,987 0:21:15
41 دانلود قسمت چهل و یکم 5,344 0:22:47
42 دانلود قسمت چهل و دوم 10,725 0:45:44
43 دانلود قسمت چهل و سوم 6,291 0:26:49
44 دانلود قسمت چهل و چهارم 3,612 0:15:24
45 دانلود قسمت چهل و پنجم 5,230 0:22:18
46 دانلود قسمت چهل و ششم 3,740 0:15:56
47 دانلود قسمت چهل و هفتم 4,338 0:18:29
48 دانلود قسمت چهل و هشتم 4,553 0:19:24
49 دانلود قسمت چهل و نهم 3,119 0:13:17
50 دانلود قسمت پنجاهم 4,881 0:20:48
51 دانلود قسمت پنجاه و یکم 6,012 0:25:58
52 دانلود قسمت پنجاه و دوم 5,859 0:24:59
53 دانلود قسمت پنجاه و سوم 6,540 0:27:53
54 دانلود قسمت پنجاه و چهارم 5,470 0:23:20
55 دانلود قسمت پنجاه و پنجم 7,117 0:30:22
56 دانلود قسمت پنجاه و ششم 13,280 0:56:39
57 دانلود قسمت پنجاه و هفتم 6,163 0:26:18
58 دانلود قسمت پنجاه و هشتم 4,777 0:20:23
59 دانلود قسمت پنجاه و نهم 6,612 0:28:13
60 دانلود قسمت شصتم 6,790 0:28:58
61 دانلود قسمت شصت و یکم 5,716 0:24:23
62 دانلود قسمت شصت و دوم 4,060 0:17:19
63 دانلود قسمت شصت و سوم 5,769 0:24:37
64 دانلود قسمت شصت و چهارم 6,362 0:27:09


 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo