شهید آوینی
دهنوی,آوینی,زناشویی,زندگی,انتخاب همسر,همسرداری,عقد,تربیت> <br><br>سخنرانی های حجت الاسلام حسین دهنوی


بازگشت به صفحه اصلی ادعیه و زیارات

سری دوم برنامه گلبرگ زندگی (پخش شده از شبکه سوم سیما)
توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
مروری بر مباحث گذشته 1 4,407 0:37:33 مروری بر مباحث گذشته
مروری بر مباحث گذشته 2 5,085 0:43:21
مروری بر مباحث گذشته 3 5,385 0:45:55
 
خانواده و مباحث زناشویی 1 5,979 0:50:59 خانواده و مباحث زناشویی
خانواده و مباحث زناشویی 2 6,362 0:54:15
خانواده و مباحث زناشویی 3 5,940 0:50:39
 
سری اول برنامه گلبرگ زندگی (پخش شده از شبکه سوم سیما)
توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
ملاک های انتخاب همسر 1 5,565 0:47:25 ملاک های انتخاب همسر
ملاک های انتخاب همسر 2 4,238 0:36:06
ملاک های انتخاب همسر 3 5,332 0:45:26
ملاک های انتخاب همسر 4 5,326 0:45:22
ملاک های انتخاب همسر 5 4,605 0:39:13
ملاک های انتخاب همسر 6 4,037 0:34:22
ملاک های انتخاب همسر 7 4,468 0:38:03
ملاک های انتخاب همسر 8 5,134 0:43:44
ملاک های انتخاب همسر 9 4,088 0:34:49
ملاک های انتخاب همسر 10 7,453 0:03:31
ملاک های انتخاب همسر 11 4,843 0:41:15
ملاک های انتخاب همسر 12 3,746 0:31:54
 
خواستگاری 1 5,874 0:50:03 خواستگاری
خواستگاری 2 6,000 0:51:08
خواستگاری 3 6,507 0:55:28
خواستگاری 4 6,696 0:57:04
خواستگاری 5 6,216 0:52:59
خواستگاری 6 6,218 0:53:00
خواستگاری 7 3,853 0:32:49
خواستگاری 8 4,688 0:39:56
خواستگاری 9 6,197 0:52:49
خواستگاری 10 5,938 0:50:36
 
ویژه ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا 1 4,496 0:38:18 ویژه ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س)
ویژه ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا 2 4,223 0:35:58
 
آسیب شناسی ازدواج 6,558 0:55:54 آسیب شناسی ازدواج
 
عقد و دوران عقد 1 6,624 0:56:27 عقد و دوران عقد
عقد و دوران عقد 2 7,886 0:07:13

پرسش و پاسخ تربیتی
توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
پرسش و پاسخ تربیتی 1 6 مگابایت 35 دقیقه پرسش و پاسخ تربیتی
پرسش و پاسخ تربیتی 2 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 3 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 4 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 5 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 6 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 7 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 8 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 9 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 10 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 11 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 12 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 13 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 14 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 15 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 16 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 17 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 18 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 19 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 20 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 21 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 22 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 23 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 24 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 25 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 26 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 27 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 28 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 29 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 30 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 31 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 32 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 33 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 34 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 35 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 36 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 37 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 38 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 39 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 40 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 41 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 42 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 43 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 44 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 45 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 46 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 47 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 48 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 49 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 50 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 51 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 52 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 53 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 54 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 55 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 56 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 57 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 58 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 59 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 60 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 61 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 62 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 63 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 64 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 65 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 66 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 67 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 68 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 69 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 70 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 71 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 72 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 73 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 74 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 75 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 76 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 77 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 78 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 79 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 80 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 81 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 82 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 83 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 84 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 85 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 86 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 87 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 88 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 89 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 90 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 91 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 92 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 93 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 94 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 95 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 96 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 97 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 98 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 99 6 مگابایت 35 دقیقه
پرسش و پاسخ تربیتی 100 6 مگابایت 35 دقیقه

ازدواج
توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
نکاتی در مورد تحقیقات قبل از ازدواج 6,257 0:37:01 ازدواج
انتخاب روش صحیح برای ازدواج 6,464 0:34:54
ازدواج با آشنایان یا غریبه ها ؟ 5,571 0:30:09
شرط همتایی برای ازدواج 5,595 0:30:12
نکاتی در مورد قبل ازدواج 6,497 0:34:15
مستحبات قبل از مراسم خواستگاری 6,779 0:36:37
مراسم خواستگاری و ملاک انتخاب 5,571 0:30:09
موارد مهم گفتگو در خواستگاری 5,595 0:30:12
اعمال و مستحبات قبل از انعقاد نطفه 6,497 0:34:15

دوران بارداری و زایمان
توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
اعمال و مستحبات دوران بارداری 6,779 0:36:37 دوران بارداری و زایمان
تغذیه در دوران بارداری 6,779 0:36:37
مستحبات دوران زایمان و بعد از آن 14,960 1:25:05
اعمال دوران شیر دهی 7,527 0:42:48

تربیت فرزندان
توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
نقش الگویی والدین 12,184 1:09:18 تربیت فرزندان
آموزش مسایل دینی به فرزندان 14,960 1:25:05
نحوه برخورد با کنجکاوی کودکان 7,527 0:42:48
جلو گیری از انحرافات در کودکی 7,818 0:44:28

دوران نوجوانی
توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
تفاوت دوران نوجوانی و کودکی 8,002 0:45:31 دوران نوجوانی
بلوغ جنسی و حساسیت ها 8,611 0:48:59
محیط و تربیت حاکم بر ژن 8,610 0:48:58
بی اعتمادی والدین به نوجوان 8,448 0:48:03
راه جلوگیری از بروز مشکلات جنسی 9,506 0:54:04

ویژگی های دوران نوجوانی
توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
دانلود جلسه اول 9,179 0:52:12 ویژگی های دوران نوجوانی
دانلود جلسه دوم 8,073 0:45:55

ویژگی های متضاد زن و مرد
توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
شدت عواطف خانم ها 11,556 0:49:16 ویژگی های متضاد زن و مرد
سردی عواطف آقایان 7,935 0:33:49
عشق ورزی خانم ها و عشق بازی آقایان 5,192 0:22:07
پر حرفی خانم ها،سکوت آقایان 948 0:04:00
جزئی نگری خانمها و کلی نگری آقایان 894 0:03:47

ویژگی های منحصر به فرد زن و مرد
توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
حس تملک 2,811 0:11:57 ویژگی های منحصر به فرد زن و مرد
روحیات خاص زن 7,015 0:29:54

عوامل ایجاد اختلاف بین زن و مرد
توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
عوامل ایجاد اختلاف بین زن و مرد 8,248 0:46:55 عوامل ایجاد اختلاف بین زن و مرد

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo