شهید آوینی

متولی عبدالعال

 
ردیف

نام سوره

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 آل عمران ،آیه 189 تا 200 5,127 0:28:28
2 الحج ،آیه 1 تا 41    10,432 0:57:56
3 مائده ،آیه 109 تا 120     5,826 0:32:21
4  قمر ،آیه 49 تا 55 ،الرحمن ،آیه 1 تا 53 5,453 0:30:16
5   بقره ،آیه 284 تا 286 ،آل عمران ،آیه 1 تا 6 4,560 0:25:19
6    نجم ،آیه 31 تا 62،قمر،آیه 1 تا 5 5,441 0:30:12
7 یوسف ،آیه 1 تا 46 10,755 0:59:44
8 مریم ،آیه 12 تا 36 4,052 0:22:29
9 طه ،آیه 1 تا 35 3,864 0:21:27
10 احزاب ،آیه 21 تا 27 3,352 0:18:36
11 آل عمران ،آیه 133 تا 145 4,222 0:23:26
12 بقره ،آیه 267 تا 277 4,983 0:27:40
13 قیامت ،1 تا 40 ،انسان ،1 تا 20 3,588 0:19:55
14 حشر ،آیه 18 تا 24 ،حمد ،1 تا  7،بقره ،آیه 1 تا 5 5,757 0:31:58
15 نمل ،آیه 15 تا 31 4,491 0:24:56
16 ق ،آیه 31 تا 45 ،الذاریات 1 تا 6 3,472 0:19:16
17 بلد ،آیه 61 تا 75 ،غافر ،آیه 1 تا 20 ،نازعات ،آیه 26 تا 46 2,989 0:16:35
18 زمر ،آیه 61 تا 75 ،غافر ،آیه 1 تا 20 ،نازعات ،آیه 26 تا 46 10,650 0:59:9
19 بقره ،آیه 124 تا 131 4,850 0:26:56
20 لقمان ،آیه 33 تا 34 ،سجده ،آیه 1 تا 9 4,333 0:24:03
21 یوسف ،آیه 83 تا 90 2,699 0:14:58
22 قیامت ،آیه 1 تا 40 3,243 0:18:00
23 تحریم ،آیه 1 تا  12 3,588 0:19:55
24 قریش ،آیه 1 تا 4 493,9 0:02:43
25 نصر ،آیه 1 تا 3 474,4 0:02:37
26 بقره ،آیه 177 تا 212 10,758 0:59:45
27 بقره ، آیه 196 تا 203 5,060 0:28:05
28 آل عمران ،آیه 18 تا 53 10,928 01:00:41
29 آل عمران ،آیه 93 تا 112 4,374 0:24:17
30 آل عمران ،آیه 169 تا 174 1,964 0:10:53
31 آل عمران ،آیه 171 تا 185 3,928 0:21:48
32 انفال ،آیه 1 تا 10 4,713 0:26:10
33 نحل ،آیه 125 تا 128 ،اسرا ،آیه 1 تا 15 4,924 0:27:20
34 مریم ،آیه 1 تا 62 11,155 01:01:57
35 حج ،آیه 1 تا 35 8,488 0:47:08
36 عنکبوت ،آیه 46 تا 69 4,852 0:26:56
37 احزاب ،آیه 21 تا 35 5,242 0:29:06
38 صافات ، آیه 75 تا 132 5,191 0:28:49
39 قمر ،آیه 54 تا 55 ،الرحمن ،آیه 1 تا 40 3,273 0:18:10
40 حشر ،آیه 22 تا 24 983,5 0:05:26
41 علق ،آیه 1 تا 5 240,8 0:01:19
42 ضحی ،آیه 1 تا 11 ،انشراح ،آیه 1 تا 8،تین ،آیه 1 تا 8 1,528 0:08:28
43 انسان ،آیه 1 تا 20 1,851 0:10:16
44 حج ،آیه 1 تا 36 8,684 0:48:13
45 انفطار ،آیه 1 تا 19 1,650 0:09:09

(منبع:سایت تلاوت)

برای دانلود کردن قرائت های بالا، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo