شهید آوینی

انور شحات محمد انور

 
ردیف

نام سوره

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 انبیاء(83 تا 94)، کوثر 3,737 0:25:29
2 بقره (148 تا 157) 2,900 0:19:46
3 یوسف (1 تا 29) 4,905 0:33:28
4 نور (32 تا 38)، شمس (1 تا9) 3,917 0:26:43
5 اسراء (9 تا 20)،ضحی،شرح،قریش 4,046 0:27:39
6 بقره (142 تا 148)،زلزال 2,504 0:17:04
7 کهف (107 تا آخر)، علق (1 تا 5) 1,644 0:11:12
8 نساء (26 تا 35)، شمس (1 تا 9) 3,869 0:26:34
9 احزاب (40 تا 48)، کوثر 2,453 0:16:43
10 بروج (11 تا آخر)،شمس،قریش،کوثر،حمد،بقره(1و2) 3,763 0:25:40
11 جمعه 4,518 0:30:49
12 دهر (1 تا 9)،قدر،کوثر 3,251 0:22:10
13 تحریم (9 تا آخر)،ملک(1و2) 3,198 0:21:48
14 مؤمنون (115 تا آخر)،نور(1 تا 5)،کافرون 3,515 0:23:58
15 نمل(15 تا 26) 3,034 0:20:41
16 بقره (284 تا آخر)،علق (1 تا 5) 2,970 0:20:15
17 جمعه (9 تا آخر)،تکاثر،قریش،نصر 3,791 0:25:51
18 نساء (1 تا 7)، کوثر 3,177 0:21:40
19 قصص  (5 تا 14) 3,807 0:25:58
20 آل عمران (1 تا 9)، علق (1 تا 5) 2,128 0:14:30
21 بقره (25 تا 32) 3,687 0:25:05
22 نساء (147 تا آخر)، بلد (1 تا 8) 2,885 0:19:40
23 بروج (11 تا آخر)،طارق،فجر (27 تا آخر) 4,086 0:27:52
24 نساء (61 تا 70)،قریش،کوثر،نصر 4,002 0:27:18
25 نساء (147 تا آخر)،قریش،کوثر 2,780 0:18:57
26 فتح (27 تا آخر)،ضحی،شرح،علق(1 تا 5) 2,833 0:19:19
27 کهف (107 تا آخر) 2,112 0:14:27
28 آل عمران (198 تا آخر)،ضحی،کوثر 3,274 0:22:19
29 اسراء (9 تا 25) 3,373 0:23:00
30 نساء (163 تا 170)،اعلاء (1 تا 9) 4,469 0:30:29
31 کهف (21 تا 25)،نصر 2,521 0:17:11
32 قصاص (83 تا آخر)،قریش،کافرون 3,279 0:22:22
33 دهر (22 تا آخر)،کوثر،نصر 2,154 0:14:41
34 بقره (124 تا 129) 2,895 0:19:43
35 انسان (22 تا آخر) 1,681 0:11:26
36 تین (1 تا 4) 409 0:02:45
37 حجرات (7 تا10) 1,663 0:11:19
38 آل عمران (198 تا آخر) 2,195 0:14:57
39 زمر (31 تا 70) 2,985 0:20:20
40 شعراء (69 تا 90) 2,553 0:17:23
41 شعراء (52و53)،انفطار،شمس (1 تا 5) 4,153 0:28:19
41 فرقان (71 تا 77) 1,203 0:08:10
43 قصاص (1 تا 21) 3,627 0:24:43

برای دانلود کردن قرائت های بالا، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo