شهید آوینی

 

مصطفی اسماعيل

 
ردیف

نام سوره

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 بقره 263 تا 281 ، نازعات 26 تا 41 9,290 0:40:36
2 حجرات 13 تا پایان ، ق ، انشراح ، توحید ، 11,200 0:49:03
3 حج 1 تا 29 6,900 0:30:10
4 ق 31 تا آخر ، ذاریات 1 تا 30 ، طارق ، شمس 13,400 0:58:34
5 آل عمران 171 تا 195 8,790 0:38:23
6 بقره 238 تا 252 ، طارق ، انشراح 7,530 0:32:54
7 مریم 12 تا 36 4,100 0:17:55
8 یوسف 4 تا 34 ، الحاقه 1 تا 12 11,400 0:50:11
9 قصص 5 تا 28 ، علق  ، قدر 10,000 0:43:49
10 تحریم ، الحاقه 1 تا 14 8,520 0:37:14
11 لقمان 8 تا 27 ، الرحمن 1 تا 23 ،الحاقه 1 تا 9 ، انشراح 12,900 0:56:28
12 نجم ، قمر ، الرحمن ، الحاقه ، نازعات ، شمس 13,800 1:00:29
13 قصص 5 تا 28 ، شمس 7,770 0:33:57
14 حجرات 31 تا آخر ، ق 1 تا 22 ، طارق ، انشراح 11,600 0:51:01
15 رعد 1 تا 29 9,820 0:42:54
16 حجرات 13 تا آخر ، ق 1 تا 22 ، طارق ، انشراح 8,440 0:36:54
17 فرقان 58 تا آخر ، الحاقه 1 تا 7 6,070 0:26:30
18 حجرات ، ق 13 تا آخر 11,200 0:49:17
19 قصص 3 تا 25 11,700 0:51:10
20 آل عمران 185 تا آخر 10,700 0:46:56
21 هود  25 تا 57 ، الحاقه 1 تا 24 ، شمس 24,500 1:47:09
22 احزاب 28 تا 48 ، الحاقه 11,000 0:48:10
23 اسراء 1 تا 15 ، طارق 5,750 0:25:07
24 خاف 19 تا 34 4,350 0:19:00
25 هود 25 تا 50 9,170 0:40:03
26 لقمان ، نازعات 15 تا 41 ، علق 1 تا 8 11,700 0:51:10
27 تحریم ، ضحی ، انشراح 1تا 4 9,770 0:42:40
28 آل عمران 95 تا 117 5,830 0:25:28
29 مریم 12 تا 36 ، الحاقه ، نازعات ، شمس ، علق 1 تا5 12,600 0:55:27
30 قمر 54 تا آخر ، الرحمن 1 تا 11 ، الحاقه1 تا 12 ، نازعات 26 تا 33 3,900 0:17:02
31 ق 31 تا آخر ، ذاریات1 تا 30 ، طارق ، توحید 7,840 0:34:15
32 نمل 12 تا 40 تین 1 تا 6 9,210 0:40:13
33 ابراهیم 12 تا 41 9,170 0:40:03
34 خاف 13 تا 31 ، ضحی ، انشراح ، تین 8,760 0:38:15
35 قصص 5 تا 28 ، شمس 7,760 0:33:54
36 انعام 1 تا 35 2,300 0:10:03
73 انعام 111 تا 140 2,640 0:11:32
38 سجده 1 تا 10 663 0:02:48
39 لقمان 22 تا آخر 1,170 0:05:06
40 مائده 109 تا آخر 1,080 0:04:44
41 نساء 114 تا 147 3,220 0:14:05
42 نساء 148 تا 176 2,820 0:12:20
43 الرحمن 24 تا 27 250 0:01:03
44 ابراهیم 31 تا 48 4,980 0:21:46
45 اسراء 23 تا 51 5,980 0:26:07
46 اسراء 1 تا 25 7,010 0:30:38
47 اسراء 1 تا 40 9,640 0:42:08
48 اسراء 70 تا 82 3,230 0:14:06
49 توبه 69 تا 70 1,020 0:04:27
50 انعام 74 تا 110 3,190 0:13:56
51 انعام 36 تا 73 3,11 0:13:35
52 بقره 203 تا 232 3,500 0:15:18
53 بقره 233 تا 252 2,520 0:11:01
54 بقره 253 تا 271 2,820 0:12:20
55 بلد 320 0:01:20
56 الحاقه 1 تا 24 3,33 0:14:33
57 الحاقه 1 تا 12 1,350 0:05:54
58 الحاقه 1 تا 18 1,920 0:08:23
59 الحاقه 19 تا 24 908 0:03:51
60 حجرات ، شمس 15,300 01:06:57
61 الرحمن 1 تا 23 ، علق 1 تا 5 2,260 0:09:51
62 الرحمن 1 تا 28 4,400 0:19:13
63 شمس 1 تا 8 383 0:01:37
64 تحریم ، الحاقه 1 تا 14 8,230 0:35:56
65 فاطر 1 تا 24 10,800 0:47:24
66 فرقان 58 تا آخر 1,780 0:07:46
67 ق 39 تا آخر 1,430 0:06:16
68 خاف 13 تا 32 6,990 0:30:31
69 مائده 51 تا 81 2,690 0:11:46
70 مائده 82 تا 108 2,540 0:11:05
71 مریم 12 تا 21 1,370 0:05:59
72 نازعات 15 تا 41 2,210 0:09:38
73 نازعات 26 تا 41 1,600 0:06:59
74 یوسف 1 تا 25 5,490 0:23:58
75 یوسف 4 تا 34 9,920 0:43:20
76 یوسف 3 تا 18 3,220 0:14:05
77 آل عمران 33 تا 63 12,000 0:52:44
78 اسماعیل ، تحریم 1 تا 12 7,060 0:30:51

برای دانلود کردن قرائت های بالا، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo